29 ม.ค. 50

     - ร่วมกิจกรรม Office KM 7 สำนักงานเลขานุการสาธารณสุขฯ เป็นเจ้าภาพ
    - ประชุมสำนักงานเลขานุการ

30 ม.ค. 50
  
     - ประชุมกีฬาบุคลากร  

31 ม.ค. 50

      - ทานข้าวกลางวันกับงานบริการการศึกษา     


1 ก.พ. 50
     -  ร่วมงานกีฬาวิทยาศาสตร์สขภาพ ครั้งที่ 10

2 ก.พ. 50
      - ร่างคำกล่าวปิดงานกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 10