ศ. ปรีชา  เถาทอง  อายุ 57 ปี   สังกัดภาควิชาศิลปไทย  คณะจิตรกรรม  ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

         เป็นศิลปินนักวาดภาพที่มีชื่อเสียงระดับชาติ   มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยกย่องมากมาย  รวมทั้งได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็น 1 ใน 8 จิตรกร  ผู้วาดภาพประกอบพระราชนิพนธ์ "พระมหาชนก"

วิจารณ์  พานิช
 15 ม.ค.50