ข้าพเจ้า  มีประสบการณ์ในการสอน  ๒๘  ปี  ขณะนี้ได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่    และรับผิดชอบสอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔-๖  และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  (งานเกษตร)การสอนวิชาเกษตร  ชั้นประถมศึกษาปีที่    ข้าพเจ้าได้พูดคุยกับนักเรียนเรื่องพื้นฐานของงานอาชีพ  (เกษตร)  หลายรูปแบบ  สาเหตุที่โรงเรียนของเรามีเนื้อที่น้อยจะทำแปลงเพาะปลูกก็ไม่ได้  ครูจึงเล่าประสบการณ์จากการทำแตงกวาน้ำหยดจากที่ได้ทำมานักเรียนมีความสนใจมาก  นักเรียนจึงเลือกเอาเรื่องนี้มาเรียน  อยากเรียน  อยากทำปฏิบัติจริง  แต่ปัญหาของเราเรื่องเนื้อที่ในการทำแปลเพาะปลูกไม่ได้  จึงต้องไปเรียนรู้นอกสถานศึกษา  ในวันเสาร์  และวันอาทิตย์  สถานที่เลือกก็คือ  บริเวณเขากะโหลกที่เป็นเนื้อที่ว่างเปล่าของชาวบ้านนั้น     จึงเริ่มทำหนังสือขออนุญาตจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพิมาน  และผู้ปกครองนักเรียน

ขั้นตอนในการดำเนินการ

๑.      แบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในกลุ่มของตนเอง ๒.    เริ่มแบ่งที่ทำแปลงแก่แต่ละกลุ่ม   (ตามความพอใจ) ๓.     หาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความชำนาญในเรื่องการปลูกแตงกวา  มาให้ความรู้แก่นักเรียน ๔.     เตรียมดินเสร็จ  ลงมือปลูก  ตามขั้นตอนที่นักเรียนได้รับความรู้มาจากภูมิปัญญา ๕.     หลังจากปลูกนักเรียนจะมีการบันทึกความเจริญเติบโตของต้นแตงกวา  เป็นระยะๆ  จนกระทั่งเริ่มออกดอก ๖.      เมื่อมีผลตามต้องการแล้วนักเรียนเก็บผลแตงกวา  โดยนำมาชั่งแบ่งตามสัดส่วน  ส่วนละเท่าๆกัน  -          นำกลับบ้านไปให้ผู้ปกครองประกอบอาหาร  (เก็บทุกวัน) -          นำมาแบ่งครู  และให้โรงเรียนประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กนักเรียน -          นำเอาไปฝึกการแกะสลักผักและผลไม้ -          นำไปขายเพื่อให้นักเรียนได้มีรายได้จากการปฏิบัติจริงจากการทำแตงกวาน้ำหยดนี้ได้นำเอากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ไปบูรณาการกับวิชาอื่นๆอีก  เช่น               -          คณิตศาสตร์  ในเรื่องการชั่ง  ตวง  วัด  การประมาณค่า -          วิทยาศาสตร์    เรื่องความเจริญเติบโตของพืช -          การงานอาชีพ   นำไปแกะสลัก -          จัดทำชิ้นงานเป็นหนังสือเล่มเล็ก  สรุปองค์ความรู้ของนักเรียนเอง -          เผยแพร่แก่ผู้ที่มาเยี่ยม  ศึกษา  ดูงาน

ผลที่เกิดกับนักเรียน

๑.      นักเรียนมีความรับผิดชอบ  ขยัน  อดทน ๒.    นักเรียนมีคุณธรรม ๓.     นักเรียนเข้าใจและได้ปฏิบัติจริง  สามารถปลูกแตงกวาได้ที่บ้านของตนเอง ๔.     นักเรียนมีความรู้เรื่อง  ปุ๋ย  ส่วนผสมของปุ๋ย  การผสมปุ๋ย ๕.     สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ข้าพเจ้าประทับใจ  ก็คือ  ผลการเรียนเรื่องการชั่ง  ตวง  วัด  การประมาณค่า  เรียนได้ดีทุกคนผลการทดลองทำคะแนนได้ดีเป็นน่าพอใจมาก