วันนี้ได้เข้ารับการอบรมการจัดทำบล๊อก  เพื่อนำผลงาน  เรื่องเด่น  การเล่าเรื่องต่าง ๆ ให้คนทั่วไปได้รับทราบ  เป็นการเผยแพร่ผลงานผ่านทาง Web ได้รับความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดียิ่ง  สามารถนำไปเผยแพร่ให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างดียิ่ง