ได้รับการตอบรับการเข้าร่วมอบรมการเป็นคุณอำนวย  โครงการการจัดการความรู้จากหน่วยงานราชการเครือข่าย  เนื้อหาการประชุม  บทบาทหน้าที่การเป็นคุณอำนวยในการจัดกิจกรรมการเล่าเรื่อง  จากพื้นที่ปฏิบัติจริง