เรียนรู้จากหน้างาน : การประเมินแบบมีส่วนร่วม (8) กิ่ง.อ.บึงสามัคคี

วันนี้เราสามารถพัฒนาดำเนินกระบวนการโดยกระชับเวลา และแล้วเสร็จภายในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงได้สำเร็จ โดยได้ทั้งน้ำและเนื้ออย่างครบถ้วน หลังจากเวทีในวันแรกๆ เราใช้เวลามากว่า 3 ชั่วโมง

        วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ทีมงานของสำนักงานเกษตรจังหวัด ประกอบด้วยคุณสายัณห์  ปิกวงค์  คุณสราญจิต  หรุ่นขำ และผม ร่วมกับทีมของสำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอบึงสามัคคี ประกอบด้วยคุณรณชัย  ไชยะ  คุณสาธิต  อินทรทัศน์  และคุณภูมิรพี  ขัดเกลา วันนี้เราได้ร่มประเมินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนพลวง  หมู่ที่ 7 ตำบลบึงสามัคคี กิ่งอำเภอบึงสามัคคี

          วันนี้เราได้ใชสถานที่ ณ ศาลากลางบ้านบริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน เป็นเวทีในการประเมินแบบมีส่วนร่วมของเราในวันนี้   และเนื่องจากวันนี้ทีมงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดติดภาระกิจอื่นหลานคน เหลือ 3 คน เราก็เลยแบ่งกันเล่นคนละ 1 ขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ครับ

 


ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนข้อมูลของกลุ่ม

         ขั้นตอนนี้ดำเนินการโดยพี่สายัณห์ ปิกวงค์  และก่อนจะดำเนินกระบวนการก็มีการจัดเก้าอี้ที่นั่งให้เป็นรูปครึ่งวงกลม เพื่อให้บรรยากาศของเวทีที่ทุกคนสามารถร่วมให้ความคิดเห็นได้

          ในกระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณ 40 นาที บรรยากาศเป็นไปด้วยดี  เนื่องจากสมาชิกกลุ่มที่มาร่วมเวทีในวันนี้ประมาณ 30 กว่าคนเป็นคนที่อพยพมาจากภาคอีสาน และพี่สายัณห์พูดอีสานได้ (เป็นเขยคนอีสาน)  ก็เลยช่วยสร้างบรรให้มีความเป็นกันเองเป็นอย่างมาก

          ผลของการดำเนินกระบวนการในขั้นตอนนี้ พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนพลวงนี้ เป็นกลุ่มที่เพิ่มดำเนินกิจกรรมร่วมกันที่ยังไม่ค่อยเข้มแข็งนัก  ยังมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในระยะเร่มแรก  ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อใช้กันเองในชุมชนเป็นส่วนใหญ่  และผลลัพภ์ที่เกิดขั้นแก่สมาชิกยังไม่อยู่ในขั้นที่ดีมากนัก


พี่สายัณห์  ปิกวงค์ เริ่มกระบวนการแรก


ขั้นตอนที่ 2  การประเมินตนเอง

         ขั้นตอนนี้ผมเป็นคนดำเนินกระบวนการเอง  ลองดูบรรยากาศของการชี้แจง  การประเมินตนเอง และผลของการประเมินตนเอง


การชี้แจง


สมาชิกกลุ่มฯ ทุกคนร่วมกันประเมินตนเอง


ผลของการร่วมกันประเมินตนเอง (ประเมินกลุ่มฯ)


ขั้นตอนที่ 3  การหาแนวทางพัฒนากลุ่มฯ ร่วมกัน

        พี่สราญจิต  หรุ่นขำ เป็นคนดำเนินกระบวนการในขั้นตอนนี้ ซึ่งก่อนที่จะร่วมกันหาแนวทางฯ ก็ได้ทบทวนข้อมูล  การพูดคุยถึงกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และสุดท้ายได้ดึงความคิดให้มาร่วมกันมองที่กิจกรรมของกลุ่มฯ เอง  ทั้งได้ย้ำให้มองไปที่ผลการประเมินตนเองด้วยว่าอยู่ในระดับใด และหากจะยกระดับ จากต้องปรับปรุง ไปเป็นระดับปานกลางจะต้องดำเนินการใดบ้าง  หากอยู่ในระดับปานกลาง หากจะยกระดับให้เป็นระดับดีจะต้องดำเนินกิจกรรมใดบ้าง


บรรยากาศการดำเนินกระบวนการโดยการใช้บัตรคำ


ผลของการระดมความคิดของกลุ่มฯ เพื่อหาแนวทางพัฒนาฯ

 สรุปบทเรียนร่วมกัน

          หลังจากดำเนินกระบวนการจนสามารถกำหนดแวทางพัฒนากลุ่มฯ ร่วมกันแล้ว ในส่วนของกลุ่มฯ ก็เสร็จเรียบร้อย จากนั้น ก็เป็นเวทีการสรุปบทเรียนของเจ้าหน้าที่/นักส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกันสรุปบทเรียนร่วมกัน และวางแผนการเข้ามาต่อยอดกลุ่มของเจ้าหน้าที่ภาคสนามในระดับอำเภอ  ซึ่งทีมของสำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอกำหนดว่าจะลงมาดำเนินกิจกรรมต่างๆ หลังจากวันนี้ก็คือ

  • ร่วมประชุมวางแผนร่วมกับกลุ่มฯ
  • วางแผนและจัดทำทะเบียนสมาชิกกลุ่ม
  • ทบทวนข้อบังคับและกติกาของกลุ่ม
  • ติวเข้มคณะกรรมการตรวจสอบแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าว
  • ร่วมจัดเวที ลปรร.

         นอกจากนี้แล้ว ยังมีบทเรียนที่ได้เพิ่มเติมในภาพรวมของการดำเนินกระบวนการประเมินฯ ในวันนี้ ก็คือ

  • วันนี้ ผมได้มอบหน้าที่ให้นักส่งเสริมการเกษตรมือใหม่ของสำนักงานเกษตรอำเภอ(คุณภูมิรพี  ขัดเกลา ร่วมดำเนินการก็คือ การร่วมจับประเด็นและเขียนบัตรคำ ในขั้นตอนของการหาแนวทาง ซึ่งก็สามารถทำได้ดี
  • ในช่วงท้ายๆ กิจกรรม เนื่องจากวันนี้ทีมงานเราไปน้อย ผมเลยคิดที่จะพัฒนาทีมงาน วันนี้เลยลองให้ พขร.(คุณไพทูรย์ ทองใบ) ที่ร่วมเดินทางไปด้วยช่วยเป็นตากล้องให้ ทำให้วันนี้มีภาพของผมเองในกระบวนการที่ 2 มาให้ได้ดูกันมั่ง (เวทีต่อไปก็จะพยายามฝึกต่อไป)
  • วันนี้เราสามารถพัฒนาดำเนินกระบวนการโดยกระชับเวลา และแล้วเสร็จภายในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงได้สำเร็จ  โดยได้ทั้งน้ำและเนื้ออย่างครบถ้วน  หลังจากเวทีในวันแรกๆ เราใช้เวลามากว่า 3 ชั่วโมง
  • ก่อนกลับ ทีมงานของอำเภอแจ้งว่า คิดที่จะพัฒนาคณะกรรมการกลุ่มฯ ให้สามารถดำเนินกระบวนการประเมินตนเองในลักษณะนี้ได้ ซึ่งจะทำให้การประเมินเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยจะนัดหมายตัวแทนทุกกลุ่ม ประมาณ 20 กลุ่มฯ ให้มาร่วมเรียนรู้กระบวนการ และจะขอความร่วมมือทีมงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดมาช่วยจัดกระบวนการพัฒนาร่วมกันในโอกาสต่อไป   นี่ก็เป็นผลผลิตและแว้ปความคิดต่อยอดจากการที่เรามาดำเนินการนี้ ซึ่งพวกเราต่างก็ประสานเสียงกันไปว่า"ยินดีมาร่วมดำเนินกระบวนการมากครับ"

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก 7/02/50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตร

คำสำคัญ (Tags)#วิสาหกิจชุมชน#ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน#การประเมินแบบมีส่วนร่วม

หมายเลขบันทึก: 76916, เขียน: 07 Feb 2007 @ 14:27 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)