ในช่วงที่ บี.พี ใช้ชีวิตทหารท่านได้พบเห็นการชุมนุมยามค่ำคืนของพ่อค้าที่เดินทางรอนแรมไปต่างเมืองรวมทั้งชาวพื้นเมืองที่ชุมนุมกันเพื่อพักผ่อนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปรึกษาหารือและร่วมสนุกผ่อนคลายอารมณ์บรรเทาความเหนื่อยล้ามาจากกลางว้นด้วยการร้องเพลงและแสดงกิจกรรมต่างๆ ท่านจึงนำวิธีการดังกล่าวมาใช้ทดลองกับเด็ก ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นลูกเสือรุ่นแรกของโลกในขณะที่อยู่ค่ายพักแรมที่เกาะBrown Sea   ประเทศอังกฤษ ในปี คศ.1907

การชุมนุมนี้เรียกว่า Camp Fire ;วิธีการคือให้ลูกเสือมาชุมนุมกันรอบกองไฟ ในตอนกลางคืน และใช้เวลานั้นฝึกอบรมประกอบการเล่านิทานและมีการร่วมแสดงให้เกิดความสนุกสนานได้เป็นผลอย่างดีจึงไดนำมาใช้เป็นวิธีการในการฝึกอบรมลูกเสืออย่างหนึ่งสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้