หลายต่อหลายอย่างในชีิวิตที่ค้นหาคำตอบไม่ได้ ดิฉันก็มักจะตอบกับตนเองว่า Everything happens for a reason and we are all connected.

ส่ิงสำคัญคือ การได้เรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเพื่อฝึกให้เราเข้มแข็งขึ้น ซึ่งน่าจะเรียกได้ว่า "บุญ

แต่การไม่ยอมเรียนรู้อะไรเลย ก็คงเรียกมันว่า "บาป"

สำหรับดิฉัน นี่คงตอบว่า บุญ บาป และ การจัดการความรู้ของชีวิต เกี่ยวข้องกันอย่างไร