เมื่อ 4 มี.ค.  48  ได้รับการติตด่อจากท่านอธิการบดี ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์  สกลไชย  อธิการบดี มข.  ให้มาช่วยงานด้านการพัฒนาบุคลากร  และครบวาระเมื่อ 5 ก.พ. 50 เป็นเวลาเกือบ 2  ปี  จึงขอทำการ AAR ดังนี้

1.  สิ่งที่ได้รับเกินความคาดหมาย 

  •       งานมีความสลับซับซ้อนกว่าที่คิดไว้ 
  • ทีมงานกองการเจ้าหน้าที่มีความขยัน  อดทน  เกินความคาดหมาย
  • การใช้ KM ให้แทรกอยู่ในเนื้องาน  โดยไม่ทราบว่าเป็น KM ได้ผลดี 
  • หลักสูตร นบอ. มข. ได้รับความนิยมมาก

2.  ส่งที่ได้รับต่ำกว่าคาดหมาย- ไม่เป็นไปตามความคาดหมาย

  • เรื่อง ม.ในกำกับของรัฐ
  • เรื่อง การปรับปรุง พรบ.ข้าราชการพลเรือน ฉบับใหม่
  • การปรับระบบบริหารงานบุคคลประเภทต่างๆ

3.  สิ่งที่ฝากไว้

  • เรื่องของคนเป็นสิ่งสำคัญ  และไวต่อการเปลี่ยนแปลงมาก 
  • บุคลากร มข. เริ่มมีอายุสูงขึ้น  ทำอย่างไรจึงจะให้ประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรมากที่สุด   
  • ควรกำหนดโครงสร้างและขนาดของมหาวิทยาลัยที่พึงประสงค์ร่วมกัน 

เมื่อพ้นตำแหน่งไปแล้วยินดีช่วยงานของมหาวิทยาลัยต่อไป  และมั่นใจว่ารองอธิการบดีท่านใหม่  เป้นผู้มีความรู้ความสามารถ  จะสานต่อและปรับแต่งกลยุทธ์  และการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 

รูปนี้รับมอบโล่ห์ที่ระลึกจากท่านอธิการบดี  ในงานเลี้ยงอำลา คืนวันที่ 5 ก.พ.  50