ประกาศจาก CARDMSU-KM 

คณะกรรมการพิจารณารางวัล "ฅ KM มมส." โปรดอย่าตกใจ  ด้วยตอนนี้ CARD ได้จัดการความรู้ในเดือนมกราคม 2550 ไว้ได้เบ็ดเสร็จแล้ว

จึงขอให้คณะกรรมการทุกท่าน กรุณาตรวจสอบข้อมูลของ ผู้ชาย...ป้ายเหลือง ดังนี้

แหล่งข้อมูล  :- เดือน มกราคม 2550 รวมจำนวน  48 บันทึก

จำนวน 7 บันทึก จาก >>> http://gotoknow.org/blog/hearsay/archive/2007/1
จำนวน 5 บันทึก จาก>>> http://gotoknow.org/blog/cleverness/archive/2007/1
จำนวน 4 บันทึก จาก>>> http://gotoknow.org/blog/talk-2-you/archive/2007/1
จำนวน 20 บันทึก จาก>>> http://gotoknow.org/blog/AdobePhotoshop/archive/2007/1
จำนวน 2 บันทึก จาก >>> http://gotoknow.org/blog/MacromediaDreamweaver/archive/2007/1

โปรดพิจารณาอีกครั้ง

ลงชื่อ (นายวิชิต ชาวะหา)
คณะอนุกรรมการ MSU-KM
6 ก.พ. 2550