วันนี้ผู้เขียนในฐานะหัวหน้างานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2549 ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550  และได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งของความภาคภูมิใจและความสำเร็จ ที่กระทำต่อเนื่อง แล้วเกิดความสุขเมื่อประสบผลสำเร็จ  จึงอยากเขียนบันทึกขอบคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ทุกคน  ที่ทำให้การดำเนินงานในกิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี

ขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายบรรจง ปัทมาลัยที่ให้กำลังใจ ชี้แนะแนวทางด้วยดีเสมอมา

ขอบคุณ คณะกรรมการดำเนินงานทั้ง 7 ท่านที่ให้กำลังใจในการดำเนินงานมาตลอด

นางสาววรนาฎ  สอนพรหม ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางบัวสวรรค์ นามบุญลา    นางพิกุล  พุทธมาตย์

นางสุทธิวรรณ  นาสินส่ง  นางสุดารัตน์  พรรณาขา

นางสาวทัศนัยวังคีรี   นางสาววารุณี  บุตรจันทร์

ขอบคุณ นักเรียนช่วยงานทั้ง 8 คนที่ร่วมสร้างสรรค์งานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

และขาดไม่ได้เลยขอบคุณสมาชิกชาวเชียงกลมวิทยา ทุกท่านที่ใช้บริการมาตลอด

ขอฝากบทกลอนนี้สำหรับทุกท่าน ทุกคนที่กล่าวมา

ชายข้างเปลือกหญิงข้าวสารโบราณว่า 

น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัธฌาศัย

คิดดูเล่าเขาก็จิตเราก็ใจ                    

ทำอะไรช่างระวังการ