หลังจากที่คณะกรรมการจัดทำแบบประเมินการสอนของอาจารย์ ได้ประชุมกันมา 3 ครั้งแล้ว และวันนี้ก็เป็นครั้งที่ 3 มาระดมสมองกันตอนเย็น ช่วงที่คณะกรรมการหลายท่านว่างจากการสอน ซึ่งวันนี้หน้าตาของแบบประเมินก็เป็นรูปเป็นหลัง โดยหลัก คือใช้กรอบ 3 กรอบ ประกอบด้วย 1) กรอบของ สมศ. 2) เกณฑ์การประเมินเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มมส. และ 3) แผนกลยุทธ์ มมส. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(อ่านบันทึก) ประชุมครั้งที่ 1

(อ่านบันทึก) ประชุมครั้งที่ 2

ซึ่งคณะกรรมการก็ทำการบ้านมากันอย่างดี และเป็นผู้มีประสบการณ์สูงในการจัดการเรียนการสอน ผลที่ได้วันนี้จึงเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งคาดว่าในครั้งหน้า ครั้งที่ 4 คงคลอดได้แล้ว

ใช้โปรแกรม Visual Mind 8 ที่โหลดมาฟรีใช้ 30 วัน พิมพ์แบบสดๆ ในการประชุม

<table border="0" align="center"><tbody>

 

7 ประเด็นหลักการประเมิน

 

 

 1. วิธีการถ่ายทอดความรู้

 

 

 2. การเตรียมเนื้อหา

 

 

 3. ความรู้ของผู้สอน

 

 

 4. การบูรณาการ

 

 

 5. คุณธรรมจริยธรรม

 

 

 6. การวัดและประเมินผล

 

 

 7. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

</tbody></table></span></span><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>KPN