1. มองประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชน  ชุมชนเป็นสำคัญ

2.  การมีส่วนร่วมของประชาชน  ชุมชน  และภาคส่วนต่างๆ

3.  การให้คุณค่าต่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  ไม่แยกส่วน

4.  การสร้างให้เกิคุณค่า  ความภูมิใจ  และแรงจูงใจในการทำงาน

5.  การทำงานเป็นทีม  สหสาขา

6.  การบริหารจัดการที่โปร่งใส  มีความยืดหยุ่นคล่องตัว

7.  การพัฒนาให้เป็นองค์กรเรียนรู้