-          ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระยาประเสริฐฯ -          ประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนไทยทุกคน เพราะการดำรงชีวิตตามวิถีทางการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้นเหมาะสม สำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ

โรงเรียน มีการจัดส่งเสริมประชาธิปไตยในรูปแบบต่างๆ เพื่อปลูกฝังประชาธิปไตยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนฯ
 

-          ได้จัดกิจกรรม ประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยจัดให้นักเรียนดำเนินการเลือกตั้งประธาน นักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝัง และเรียนรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นรูปแบบการปกครอง ของประเทศไทยเรา 

-          2  กุมภาพันธ์  2550   เป็นวันเลือกตั้งประธานนักเรียนคนใหม่  แทนคนเดิมที่กำลังจะหมดวาระไปกับปีการศึกษา   ซึ่งมีอายุคราวระ  1  ปี

<div style="text-align: center"></div> <div style="text-align: center"></div> <div style="text-align: center"></div>