รูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น

ไพรวัลย์ พรมทีและคณะ
โรงพยาบาลขอนแก่น

วัตถุประสงค์
- เพื่อหารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น

วิธีการศึกษา
- กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย บุคลากรจากสาขาวิชาชีพ 8 สาขา เกณฑ์การคัดผู้ป่วยเข้าศึกษาเป็นผู้ป่วยหลอดเลือดสมองที่มีระดับความพิการ น้อยถึงปานกลาง หรือ ดัชนีบาร์เธล เอ ดี แอล มีค่าคะแนน 50-95 ศึกษาในช่วงเดือนตุลาคม 2547 – มิถุนายน 2548 ขั้นตอนการศึกษาประกอบด้วย การตรวจสอบเวชระเบียน การปฏิบัติตามแผนการจำหน่ายผู้ป่วย การประเมินความคิดเห็นของทีมสหสาขาวิชาชีพ และการประเมินผลจากเสียงสะท้อนของผู้บริการ เนื้อหาที่กำหนดไว้ ได้แก่ การให้ความรู้และฝึกทักษะ อย่างมีแบบแผนครอบคลุมด้านการดูแลกิจวัตรประจำวัน การป้องกันภาวะแทรกซ้อน การฟื้นฟูสภาพและการดูแลด้านจิตใจ การเตรียมอุปกรณ์เพื่อนำไปใช้ที่บ้าน การติดตามเยี่ยมและการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ

ผลการศึกษา
- การตรวจสอบเวชระเบียนย้อนหลังผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 30 ราย ผู้ป่วยมีอายุเฉลี่ย 62 ปี จำนวนวันนอนรักษาเฉลี่ย 6.8 วัน และค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ย 13,608 บาท จากการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการจำหน่ายผู้ป่วย 2 ครั้ง ปรากฏว่า ครั้งที่ 1 ทดลองจำนวน 10 ราย ผู้ป่วยมีอายุเฉลี่ย 64 ปี จำนวนวันนอนรักษาเฉลี่ย 4.6 วัน แบะค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ย 7,596 บาท นอกจากได้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนแล้ว ทีมสหสาขาวิชาชีพยังมีความภูมิใจและพึงพอใจมาก เนื่องจากได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจร่วมกัน ระหว่างทีม มีการสื่อสารในทีมอย่างชัดเจน ทำให้การทำงานไม่ซ้ำซ้อน ทำให้งานมีมาตรฐานคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ป่วยและญาติปรากฏว่า มีความพึงพอใจระดับสูงมาก คือ ร้อยละ 98 เนื่องจากทราบแนวทางหรือแผนการรักษาที่ชัดเจน ได้รับการสอน/ สาธิตเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในด้านต่างๆ มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและวางแผนการดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพ ทำให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลเกิดความมั่นใจในการดูแลตนเองที่บ้าน

จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 76441, เขียน: 05 Feb 2007 @ 18:48 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 21:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)