วันนี้ประชุมสุดสัปดาห์กับทีมงานคีย์แมน มีเรื่องต้องวางแผนงานและกำหนดหลักการในการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนี้

      ๑. การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปีของ กศน.แปดริ้ว ที่ได้มอบหมายให้แต่ละกลุ่มไปคิดมานำเสนอโดยมีครูสุพรรณเป็นผู้ประสาน แต่เนื่องจากเม็ดเงินที่ได้รับจัดสรรในปีนี้ ภายใต้งบประมาณที่จำกัดจำกี่ ด้วยความคิดดีๆ ที่ทุกคนไปคิด ผมเห็นชอบในหลักการทุกโครงการที่แต่ละกลุ่มระดมสมองไปคิดกันมาแล้วเพียงแต่ขอปรับตามสถานการณ์งบประมาณของบ้านเมือง สาระต่างๆที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของเรา เป็นธงที่ปักไว้เราต้องจัดให้ได้แม้จะไม่ได้รับงบประมาณโดยการจัดทำแผนการจัดการความรู้ต่อจากการประชุมประจำเดือนซึ่งทุกคนจากอำเภอต้องมาประชุมในภาคเช้าอยู่แล้ว ก็ถือโอกาสจัดการความรู้ต่อในภาคบ่ายซะเลย

       ๒. การกำหนดมาตรการประหยัด รัดเข็มขัดร่วมด้วยช่วยกันทั้งค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า สาธารณูฯทั้งหลาย การไปราชการต่อเนื่องในต่างจังหวัดที่สามารถไปกลับได้หากใช้รถราชการ เปรียบเทียบไปกลับรายวันกับค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องเสียกับการเบิกค่าที่พักทางไหนประหยัดกว่าก็น่าจะเป็นทางเลือกของพวกเรา

       ๓. การมอบหมายงานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน ที่พิมพ์ใน MS Project มีเรื่องที่ต้องทำคือ
       
          ๓.๑ การจัดทำสถานีกระจายเสียงตามสายไว้ในห้อง Advice Center ให้ครูสมหมาย และครูวัชรินทร์ ดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ ๕ ม.ค. ๕๐ ทดลองออกอากาศได้ โดยให้ครูพิทักษ์ จัดรายการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนให้นักศึกษากศน.ปวช. มาฝึกจัดรายการได้
          ๓.๒ การพัฒนาบริเวณเสาธงให้เป็นแดนเนรมิตร ให้เสร็จภายในวันที่ ๑๕ ม.ค.๕๐ โดยมีรองฯนิเทศน์ ผอ.ศบอ.เมือง ครูสมหมาย และคณะวิศวกรโยธา ให้คำมั่นว่าทำได้ทัน
         ๓.๓ พัฒนาห้องสมุดประชาชนจังหวัด ในด้านพัฒนาบริเวณและจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต ตามแนวคิด Modern Library วิถีชีวิตของคนเมืองแปดริ้ว ที่ผมได้ประกาศแนวทางไปแล้วให้ได้รับการสานต่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มอบหมายทีมผอ.ศบอ.เมือง ครูประภาพร ครูสมหมายและทีม ผนึกกำลังร่วมกับทีมห้องสมุดจังหวัด ให้เกิดสนธิพลัง (Synergize) ต่อไป