ศึกษาการใช้ทุตรรกบทของกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เนต ; ศึกษาเฉพาะกรณีความคิดเห็นเชิงจริยธรรมบนกระดานข่าว

  ติดต่อ

กาญจนา โชควิเชียร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์
- 1) ศึกษาความหมายและประเภทของการใช้เหตุผล
2) ศึกษาการใช้ทุตรรกบทในการแสดงความคิดเห็นเชิงจริยธรรมของผู้ใช้กระดานข่าว

วิธีการวิจัย
 - ใช้ทั้งวิธีการเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ข้อมูลพรรณนาด้วยค่าความถี่และค่าร้อยละ และจัดกลุ่มวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการศึกษา
- 1) มากกว่าครึ่ง (51.39%) ของการใช้เหตุผลเป็นทุตรรกบท (การใช้เหตุผลที่ไม่ดี) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขาดคุณสมบัติในการใช้เหตุผลของผู้ใช้กระดานข่าว
2) ทุตรรกบทประเภทการทวนคำถาม (38.46%) และการตอบนอกประเด็น (25.64%) มีการนำมาใช้เป็นจำนวนมาก ชี้ให้เห็นว่าผู้ใช้กระดานข่าวขาดความเข้าใจในประเด็นของคำถาม และ
3) ทุตรรกบทประเภทการแย้งตัวบุคคล พบมากเป็นอันดับที่ 3 (14.87%) ทุตรรกบทประเภทนี้เป็นที่นิยมมากและยังพบได้แม้แต่ในกระดานข่าว

ข้อเสนอแนะ
- 1) ควรศึกษาการแสดงความคิดเห็นเชิงจริยธรรมของผู้ใช้กระดานข่าวจากเวบไซต์อื่นๆเพื่อศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติที่แตกต่างกันของผู้ใช้กระดานข่าวกับคุณภาพของการให้เหตุผล
2) ควรศึกษาเชิงปริมาณเกี่ยวกับความสามารถในการใช้เหตุผลของประชาชนในประเด็นเชิงจริยธรรม ซึ่งจะทำให้มองเห็นภาพรวมของการใช้เหตุผลได้กว้างขึ้น
3) ควรส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เหตุผลให้มากขึ้น

จากการประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1
เรื่อง บัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
30-31 มกราคม 2550  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

หมายเลขบันทึก: 76027, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-15 10:05:04+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #วิจัย#research#จริยธรรม#บทคัดย่อ#abstract#กระดานข่าว#อินเทอร์เนต

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)