การประชุมยาเข้า-ออกครั้งแรกในปีนี้ปรากฏว่า มียาเข้า38รายการ ยาออก 2รายการ แม้ว่าคณะกรรมการยาจะวางหลักเกณฑ์ แต่ดูจะค่อนข้างยากๆๆๆ เนื่องจากมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านท่านเดียว ท่านต้องการยานั้นยานี้ไม่รู้จะเอาข้อมูลอะไรมาพิจารณาไม่ให้หรือการเกรงใจเพราะเป็นรุ่นพี่   ยาความสะดวกใช้ทานน้อยลง อาการข้างเคียงดีกว่ายาที่มีอยู่ ฯลฯ ณวันนี้บัญชียามีเกือบ1000รายการ  การจัดซื้อจึงมาก   สถาบันต้องสต็อกยาทุกรายการไว้   เงินงบประมาณและเงินบำรุงต้องจ่ายไปเพื่อการณ์นี้น่าจะทบทวนชี้แจงสถานะการเงินให้แพทย์ทราบปัญหาที่อาจเกิดในอนาคต