บันทึกที่เกี่ยวข้องก่อนหน้า

โสกัน วันพฤหัส ครั้งที่ 2 ได้ฤกษ์แล้ว

โสกัน วันพฤหัส ครั้งที่ 2 พร้อมแล้ว

โสกัน วันพฤหัส ครั้งที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว (ไปได้สวย)    

หลังจากทำกิจกรรมระดมสมองเพื่อจัดทำแผนที่ความคิด การพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์ฯ เสร็จเมื่อเย็นวานนี้ วันนี้ก็คัดลองความคิดที่เขียนใน chart มาลง โปรแกรมใช้ฟรี 30 วัน ที่โหลดมา คือ Visual Mind 8 แล้วก็ได้แผนที่ความคิดพอสังเขปครับ จึงนำมาให้ดู  

 

แผนภูมิทั้งหมด 

 

 4 หัวใจหลัก

 

 หัวใจที่ 1 ระบบงาน

 

 หัวใจที่ 2 คน

 

 หัวใจที่ 3 สิ่งแวดล้อม

 

 หัวใจที่ 4 งบประมาณ

  เมื่อ export ออกมาเป็นไฟล์ในรูปแบบต่างๆ แล้วรายละเอียดจะปรากฏไม่สมบูรณ์เต็มร้อยครับ อาจเนื่องจากเป็นโปรแกรมทดลองใช้ฟรี ก็มีการ กั๊ก ไว้บ้างเล็กน้อย เผื่อผู้ใช้จะติดใจ จนต้องซื้อของแท้ที่สมบูรณ์มาใช้ ครับ  

และในวันจันทร์ที่ 5 มค 50 ผมก็จะใช้ เจ้าตัวนี้แหละ ในการทำ workshop การจัดทำแบบประเมินอาจารย์ผู้สอน มมส. แทนการเขียนบอร์ด ( เตรียมไฟล์เอาแล้ว link ) เนื่องจากต้องมีการจัด กลุ่ม ข้อคำถามไปมาตลอดเวลา   KPN