GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

คุณธรรมนำความรู้.....เศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับคณิตศาสตร์ประถม

หน่วยการเรียนรู้  เรื่องการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างพอเพียง   

กำหนดหน่วยบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในสาระคณิตศาสตร์  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง     นักเรียนเข้าใจการทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายเพื่อความพอเพียง  

เนื้อหาสาระการเรียนรู้    คือการทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเองและการทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว  

บูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.ความพอประมาณ             

                   นักเรียนรู้สภาพรายรับ รายจ่ายของคนเองและครอบครัว

2.ความมีเหตุผลมีผล            

                นักเรียนทราบว่าการจ่ายสิ่งใดมีราคาฟุ่มเฟือยหรือไม่ฟุ่มเฟือยและสามารถนำมาจัดหมวดหมู่ได้

3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี        

           นักเรียนเลือกใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น  รู้วิธีการใช้เงินอย่างประหยัด

4.เงื่อนไขความรู้

           นักเรียนมีความรู้การบันทึกรายรับ รายจ่ายของคนเองและครอบครัว

5.เงื่อนไขคุณธรรม            

          รู้จักการใช้เงินอย่างประหยัด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 75909
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)