ท่านที่รักครับ วันนี้ผมไปล้วงลูกเรื่อง คุณธรรม ออกมาจากห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีจอมยุทธการศึกษามาชุมนุมกันจากหลายสำนักทั่วประเทศ   

มีผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่า เมื่อก่อนมีคำว่าลูกศิษย์ เดี๋ยวนี้เหลือคำว่าศิษย์ คำว่า ลูกหายไป  การศึกษาอิสลามมองว่า ต้องดีก่อน เก่งที่หลัง           

             

การศึกษาไทยกำลังตื่นตูมเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กไทย ได้นัดประชุมคณะกรรมการเสริมคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ 1/2550 วันพฤหัสที่1 กุมภาพันธ์ 2550 มีการคุยกันเพื่อกำหนดแผนงานเชิงนโยบายกันอย่างกว้างขวางตามธรรมเนียมราชการ หมายถึงทุกเรื่องเริ่มที่ทฤษฎี           

เรื่องนี้มีท่านผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนวทางสะท้อนคิดที่มีแง่มุมน่าสนใจ มากมาย เช่น การศึกษาขาเขย่งเก็งกอย ประเด็นการจัดการศึกษาที่ขาดความสมดุล ซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก เมื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษานั้นพอจะหยิบตัวอย่างดังนี้  

การจัดเนื้อหาสาระที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาชีวิต การศึกษามุ่งเน้นให้คนแสวงหาปัจจัยเลี้ยงชีวิตมากกว่าการเรียนรู้เพื่อแสวงหาวิถีชีวิตที่ควรที่ชอบ  

การศึกษาต้องทำให้ผู้เรียนมีทวีจักขุ  คือสองตาที่มองเห็นสองด้านทั้งคดีโลกและคดีธรรม

คือรู้ทั้งสิปป (สัมมาชีพ) 

และวิชชา (สัมมาปฎิบัติ)

กระบวนการศึกษาได้ทำให้ผู้เรียนตาสว่างทั้งสองข้างหรือไม่          

ในภาคปฏิบัติก็แยกย่อยออกมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ อาจารย์ใหญ่ ศ ...ประเวศ วะสี เสนอยุทธศาสตร์ก้อนอิฐ  ในเอกสารระบบการศึกษาที่คุณธรรมนำความรู้  เสนอยุทธศาสตร์อิฐ 5 ก้อน คือ

ก้อนที่ 1 ฐานของการเรียนรู้ต้องเป็นฐานวัฒนธรรม

ก้อนที่ 2 การมีวิจารณญาณ

ก้อนที่ 3 การทำแผนที่ความดี และขยายความดีให้เต็มแผ่นดิน

ก้อนที่ 4 การทำแผนที่ศักยภาพมนุษย์

ก้อนที่ 5 วิทยาศาสตร์บูรณาการ  

คาถาหัวใจครู ของอาจารย์ประเวศ วะสี  

1.    หัดสังเกต

2.    หัดบันทึก

3.    หัดนำเสนอ

4.    ฝึกการฟัง

5.    ฝึกปุจฉา

6.    ตั้งสมมุติฐาน

7.    พยายามสร้างคำถามที่สำคัญ

8.    ฝึกหาคำตอบเพราะมีคำถามอยู่

9.    การวิจัยเพื่อให้ได้คำตอบและความรู้ใหม่

10.  ปัญญาและการบูรณาการ