เมื่อไฟดับอย่างกระทันหันสิ่งแรกที่ท่านนึกถึงคือไฟฉายหรือไม้ขีดไฟกับเทียนไข

          จากนั้นท่านจะพยายามคลำทางไปหาสิ่งของดังกล่าว  แม้จะเป็นบ้านของท่านเองแต่ก็ต้องใช้เวลาอยู่นานกว่าจะเจอหรืออาจจะไม่เจอ  หนำซ้ำท่านยังต้องเจ็บตัวจากการชนกับสิ่งต่างๆ  หรือชนของเหล่านั้นตกแตกเสียหาย  สุดท้ายก็  ต้องนั่งรออยู่นิ่งๆ  จนกว่าไฟจะมาเพราะทำอะไรไม่ถูก  หรือไม่กล้าจะทำอะไรอีก

          ประสบการณ์ข้างต้นคงทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดหรือหงุดหงิดอยู่บ้าง  โชคดีที่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับท่านทุกเดือน ทุกวัน หรือทุกชั่วโมง  แต่โชคไม่ดี  ที่อาจมีคนที่ท่านรัก  เพื่อนบ้าน หรืออย่างน้อยก็พี่น้องร่วมชาติของท่านที่อาจต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อรอแสงแห่งความหวัง

O&M  ให้อะไรกับคนตาบอด

          Orientation and Mobility  หรือทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวเป็นกระบวนการที่มุ่งเพิ่มศักยภาพให้แก่คนตาบอดในลักษณะต่างๆ ดังนี้

  • เสริมเสร้างทักษะให้คนตาบอดสามารถปรับตัวให้เกิดความเคยชิน  และเข้าใจกับสภาพแวดล้อมที่ตนเองอยู่ได้อย่างเหมาะสม
  • เสริมสร้างทักษะด้านการเคลื่อนไหวและการเดินทางเพื่อให้คนตาบอดสามารถเคลื่อนไหวและเดินทางไปในที่ต่างๆด้วยตนเองอย่าง สะดวก ปลอดภัย และเป็นอิสระ
  • ส่งเสริมให้คนตาบอดสามารถพัฒนาทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสต่างๆที่เหลืออยู่  ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคนิควิธีเพื่อการทำกิจกรรมต่างๆโดยไม่ต้องอาศัยตามอง
  • เสริมสร้างความมั่นใจและบุคคลิกภาพที่ดีในการดำรงชีวิต  และพัฒนาตนเองให้แก่คนตาบอด

(ที่มา : สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา)

          ฉะนั้นการฝึก O&M จังเป็นประตูบานแรกเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดค่ะ 

            DSS ไม่ใช่แค่เพื่อบริการสนับสนุนนิสิตพิการเท่านั้น  เรายังต้องสร้างอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียน  เพื่อช่วยกันดูแลให้นิสิตพิการสำเร็จในหลักสูตร  จบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์และสามารถดำรงชีวิตอิสระ   จึงมีโครงการตาม link ข้างล่างนี้

   อบรมอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียน รุ่นที่ 1  , อบรมอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียน รุ่นที่ 2 และ 3  , อบรมอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียน รุ่นเยาว์

มีการสร้างสถานการณ์เพื่อให้อาสาสมัครเข้าใจว่า  เพื่อนตาบอดมีความคับข้องอย่างไร  นำไปสู่การช่วยเหลือมุ่งพัฒนาไม่ใช่การช่วยเหลือแบบเอื้ออาทร ซึ่งต่างกันในหลายๆกระบวนการค่ะ