โรงพยาบาลบ้านตากเป็นโรงพยาบาลเล็ก ๆ ขนาด 60 เตียงที่ไม่ธรรมดา   เพราะมีบริการที่ประทับใจผู้ใช้บริการ   ผมไปดูมาแล้ว   มีความรู้สึกว่าบริการดีเหมือนโรงพยาบาลเอกชน   สถานที่สะอาด ร่มรื่น เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส   เป็น happy workplace

         สคส. ยกย่องให้โรงพยาบาลบ้านตากเป็นตัวอย่างของหน่วยงานที่ใช้ KM ในการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองค์กรได้ผลดีเยี่ยม   เป็นตัวอย่างได้   เรามีวีซีดี "การจัดการความรู้ในโรงพยาบาลบ้านตาก" ความยาว 30 นาทีจำหน่าย   ใครได้ดูแล้วเห็นคุณค่าของ KM ทุกคน

         วันที่ 25 ม.ค.50  โรงพยาบาลบ้านตากได้รับยกย่องจาก "โครงการต้นแบบการปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม"  สำนักงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  สำนักงาน กพร. ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบ 1 ใน 3 หน่วยงาน   มานำเสนอเรื่องราวของการพัฒนาองค์กร   เป็นที่ประทับใจของผู้มาร่วมเรียนรู้ 250 คน

         นพ. พิเชฐ  บัญญัติ  ผอ.รพ.บ้านตาก กล่าวว่า "ใจต้องมาก่อนเก่ง"   คือต้องสร้างแรงบันดาลใจ   สร้างใจที่เห็นคุณค่าของงานที่ทำ  ของพนักงาน  สร้างให้เกิด commitment เป็นเรื่องสำคัญที่สุดหรือต้องทำก่อนเรื่องความรู้หรือ competence

      - เชื่อในศักยภาพที่ซ่อนเร้นในตัวตน
      - ทำทุกอย่างให้เป็นเรื่องเดียวกัน (บูรณาการ)
      - participation & empowerment

         คุณหมอพิเชฐ กล่าวว่า สภาพการทำงานที่เน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   โดยมีเป้าหมายบริการที่ประทับใจผู้ใช้บริการ   พนักงานมีความสุขและองค์กรอยู่ได้   ได้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรไปเรียบร้อยแล้ว   จะไม่ขึ้นอยู่กับตัวผู้บริหารว่าจะมีการเปลี่ยนคนหรือไม่

         นี่คือหน่วยราชการที่น่าชื่นชม

                     

นพ. พิเชฐ บัญญัติ (ซ้ายสุด) ผอ. รพ. บ้านตาก กำลังเล่าเรื่องการพัฒนาโรงพยาบาล

วิจารณ์  พานิช
 25 ม.ค.50