เช้าวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2550 วันที่อากาศสดใสและลมพัดเอื่อย ๆตามธรรมชาติของฤดูกาลนี้ และความอบอุ่นมุมละไมในห้อง 506 คณะศิลปศาสตร์ อธิการบดี รศ.ดร. บุญสม ศิริบำรุงสุข

ชวนคุยกับนักศึกษากรรมการหอพักชุดใหม่ ปี 2550 ในบรรยากาศของศิษย์และครู............โดยท่านได้ “เล่าความปรารถนาดีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้กรรมการหอพักมีความมุ่งมั่น มีพลังในการทำงาน เกิดวัฒนธรรมถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น………………………… และเผยความในใจในเรื่องพัฒนานักศึกษา…………

ความพร้อมนักศึกษาที่ออกไปรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยมีคาดหวังต้องการพลังร่วมอันเป็นหนึ่งเดียวจากวิทยาเขต/เขตการศึกษา คณะ ภาควิชา องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา กรรมการหอพัก ชมรม และต้องการเห็นนักศึกษา ม.อ. มีจิตวิญญาณ 3 ข้อต่อไปนี้…………………….

1. มีจิตวิญญาณสำนึกสาธารณะ

2. มีจิตวิญญาณเป็นคนไทย ยึดมั่นและรักวัฒนธรรมไทย

3. มีจิตวิญญาณทักษะชีวิต เป็นทรัพย์อันบริสุทธิ์ที่ติดตัวนักศึกษาตลอดไป

โจทย์ที่ท่านอธิการบดีฝากไว้ “ต้องการเห้นมหาวิทยาลัยเป็นที่สะสมนักปราชญ์ เป็นสถานที่เลี้ยงคนดีของชาติ และสร้างคนดีของสังคม” พร้อมได้เตือนให้นักศึกษามีความสำนึกว่านักศึกษาใช้เงินภาษีของรัฐในการศึกษาเล่าเรียน 83 % ต่อหัว นักศึกษาใช้เงินส่วนตัวเพียงคนละ 17% เท่านั้น บุญคุณนักศึกษาทดแทนสังคมและประเทศชาติไม่มีวันหมด

สิ่งที่ ม.อ. ภาคภูมิใจ จากรายงานผลการวิจัยนายจ้างผู้ใช้บัณฑิต ม.อ. พบว่าบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม 8.5 มีความรู้วิชาการ 7.6 และม.อ. ต้องช่วยกันหากลยุทธ์ขับเคลื่อน การบ่มเพาะนักศึกษา แก่นแท้ สร้างเพชรเม็ดงามของสังคม โดยย้ำเตือนนักศึกษาใน…………เรื่อง

 “หากผู้ใดมีความรู้ ความสามารถ แต่ขาดคุณธรรม จริยธรรม คนนั้น เป็นขยะของสังคม”

ก่อนจบการพูดคุย อธิการได้ให้ข้อคิดและเตือนสติให้นักศึกษาสำนึก“การแต่งกายนักศึกษามีคุณค่าสูงส่ง” หลาย ๆคนเห็นด้วยกับการแต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ

“ชีวิตและประสบการณ์ในหอพักเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีวันลืม เป็นความทรงจำตลอดไป” ใช่เลยค๋ะ ประสบการณ์การอยู่หอพักไม่ลืมเลือนจริงๆ แม้เวลาผ่านมา เนิ่นนาน

 อธิการบดีได้ให้โจทย์ใหญ่ไว้หลายเรื่อง ขอเชิญชวนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำสู่การปฏิบัติจริงให้เกิดเป็นรูปธรรม