สมรรถนะเฉพาะ ของครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


         นำร่างสมรรถนะเฉพาะของครูสังคมศึกษาฯ มาฝากครับ
สมรรถนะที่ 1 การจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้และทักษะของครูผู้สอนที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพ
ในการจัดการเรียนรู้เฉพาะกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนมีความเป็นพลเมืองดี รับผิดชอบ มีความสามารถทางสังคม มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. การมีความรู้ที่ถูกต้อง ลุ่มลึกในเนื้อหาสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3. ทักษะในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข เห็นคุณค่าในสิ่งที่เรียน
4. ทักษะในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องตามธรรมชาติวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
5.
ทักษะในการปลูกฝัง และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะสำคัญตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สาระการพัฒนา
1. หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. สาระที่เป็นองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประกอบด้วย
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
3. ทักษะกระบวนการที่ควรพัฒนาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1)
กระบวนการสืบค้น 2) วิธีการทางประวัติศาสตร์ 3) กระบวนการสอนแบบบูรณาการ 4) กระบวนการกระจ่างค่านิยม 5) กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 6) การวิจัยในชั้นเรียน 7) เทคนิคการตั้งคำถาม 8) การวัดและประเมินผล 9) การปลูกฝังและสร้างเสริมค่านิยมที่พึงประสงค์ 10) การผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
4. ค่านิยมและคุณลักษณะของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1) ความเชื่อมั่นและศรัทธาในหลักธรรม 2) มีความเป็นประชาธิปไตย 3) ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน (บุคคลแห่งการเรียนรู้) 4) มีความเป็นเหตุ เป็นผล 5) ก้าวทันโลก ทันเหตุการณ์ 6) ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด เพื่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และการให้อยู่ในสังคมอย่างคุ้มค่า (หลักเศรษฐกิจพอเพียง) 7) รับผิดชอบ เอาใจใส่ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศของโลก 8) บูรณาการความรู้และนำประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง เชื่อมโยงความรู้ที่เรียนสู่โลกแห่งความเป็นจริงในชีวิตได้9) อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รักความเป็นไทย 10) จิตสาธารณะ 11) วัฒนธรรมทางการเมือง (เน้นจิตสำนึกทางการเมือง)

สมรรถนะที่ 2 จิตสำนึกครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จิตสำนึกครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หมายถึง คุณลักษณะที่จำเป็นที่แสดงถึง พฤติกรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ความสามารถในการเป็นแบบอย่างอันนำผู้เรียนไปสู่แนวทางที่พึงประสงค์ตามหลักการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้
1. เป็นแบบอย่างของการเป็นพลเมืองดีและมีจิตสาธารณะ
2. ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ในการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ในสาระสังคมศาสตร์อันนำไปสู่การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3. มีทักษะการคิดเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
4. ศรัทธาและภาคภูมิใจในความเป็นครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระการพัฒนา
1.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มืออาชีพ
2.หลักการประชาธิปไตย
3.การเป็นพลเมืองดีในสังคมไทย และโลก
4.เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อพัฒนากระบวนการคิด

คำอธิบายเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ 2
1.เป็นแบบอย่างของการเป็นพลเมืองดี และมีจิตสาธารณะ
เชื่อและศรัทธาในหลักการประชาธิปไตย มีเหตุ มีผล เคารพความคิดเห็นของผู้อื่นและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
– ใช้หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
– มีสามัคคีธรรม คารวะธรรมและทำงานเป็นหมู่คณะ เห็นแก่ส่วนรวม
– มีความเป็นไทย รู้คุณค่าของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย รักท้องถิ่น รักความเป็นไทย
– พัฒนาให้ผู้เรียนให้สามารถพัฒนาและแก้ปัญหาท้องถิ่นได้
– เคารพความหลากหลายทางชาติพันธุ์
– ความเป็นประชาชาติ
ความเป็นประชาคม
2.ใฝ่รู่ ใฝ่เรียน ในการแสวงหาความรู้และเทคนิค วิธีการใหม่ ๆ ในสาระสังคมศาสตร์อันนำไปสู่การจัดการเรียนรู้
รอบรู้ ทันสมัย ทันเหตุการณ์
– สืบค้น แสวงหาความรู้ ข่าวสารเพื่อพัฒนาตนเองและผู้เรียน
– การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา
3.เป็นนักคิดเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
เป็นนักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณญาณ แก้ปัญหา สร้างสรรค์ คิด บูรณาการ
– มีความกล้าทางจริยธรรม มีวิสัยทัศน์
4.ศรัทธาและภาคภูมิใจในความเป็นครูสังคมศึกษา
รักและศรัทธาในวิชาชีพครู ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
– มุ่งมั่นในการปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนและชุมชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
– วางตัวเหมาะสม แต่งกายถูกกาละเทศะ
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

หมายเลขบันทึก: 75044เขียนเมื่อ 29 มกราคม 2007 01:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 11:16 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (12)
ต้องขอขอบคุณอาจารย์สำหรับตัวบ่งชี้นี้ด้วยนะคะ กำลังคิดอยากจะทำให้กับครูในสายวิชาต่างๆอยู่พอดี ตัวอย่างที่อาจารย์แสดงนี้เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ ที่อาจารย์ถามมาทางอีเมลเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆของการทำ blogนั้น ขอเรียนว่ามีความรู้ไม่พอที่จะให้คำแนะนำค่ะ เรื่องอย่างนี้คิดว่าหญิง สคส.จะถนัดกว่านะคะ ต้องขออภัยด้วยจริงๆค่ะ :)

ผมเพิ่งเป็นสมาชิกใหม่ของ Kotoknow และเป็นครูสังคมฯ สอนที่โคราช ได้ไม่นานนี่เอง ข้อมูลที่อาจารย์ให้มามีประโยชน์กับครูใหม่อย่างผมมากเลยครับ...

เราได้ทำสมรรถนะเฉพาะให้ ก.ค.ศ.เสร็จทุกกลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูปฐมวัย ครู ก.ศ ศน. ผู้บริหาร รวมทั้งหมด 16 กลุ่ม แต่ ก.ค.ศ.ไม่ได้ประกาศใช้

ผมเห็นว่าสมรรถนะเฉพาะ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อศูนย์พัฒนากลุ่มสาระต่างๆ รวมทั้งโรงเรียนต่างๆ ที่จะนำไปใช้เป็นฐานในการประเมินตนเอง แล้วพัฒนาครูในสมรรถนะที่เขาขาด จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับ

ยอดเยี่ยมมาก

จะเรียนเป็นครูสังคมต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับ

ผมจบครูสังคมมาใหม่ ผมต้องการข้อสอบสังคมเพื่อทีจะสอบครู

ช่วยหาให้ผมได้ไหมครับ (ครูอัตราจ้าง)

อยากทราบรายละเอียดที่อาจารย์แปะมานี่ใช่ที่จะสอบประเิมินครูสังคมศึกษา ปี 2553 หรือไม่ที่จะสอบในเดือนมีนาคม 53 คะ

สุรีรัตน์ อ่อนมิ่ง

อยากเป็นครูสังคมมากๆๆเลยค่ัะ อยากทราบว่าเรียนสังคมแล้วสามารถสมัครโครงการครูสายพันธุ์ใหม่ได้ไหมค่ะขอบคุณค่ะ

นายบุญยิ้ม กระจาย

อยากพบเพื่อนครูภาคอีสานที่จบ วคบุรีรัมย์ ปี2526-2528

เบอร์โทรศัพท์0807898338

เบื่อ แค่สอนก้เซ้งเป็ดแล้ว ยังจะให้มาสอบอะไรกันอีกเนี่ย.....

เอิรน์ลี่ดีก่า...............

ตอนนี้เรียนต่อป.บัณฑิตวิชาชีพครู เอกสังคมอยู่นะคะ เนื้อหาของคุณมีประโยชน์มากในการสอบวิชาเอกตอนนี้ ต้องขอบคุณมากจริงๆคะ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี