การมองเรื่องระบบบสุขภาพชุมชน จะมีพลังต่อเมือทุกฝ่ายมีเป้าหมายร่วมกัน ควรเอาเป้าหมายเป็นตัวตั้งไม่ใช้เอาวิธีการ เช่น การวิจัย นวตกรรม การจัดการความรู้ เป็นตัวตั้ง  แล้วเอาวิธีการเป็นเครื่องมือที่ทำให้สำเร็จตามเป้าหมาย

   เป้าหมายร่วมกันของระบบสุขภาพชุมชน

   1. สำรวจและช่วยเหลือผู้ที่ถูกทอดทิ้งทุกคนในชุมชน เช่นคนแก่ คนตาบอด

    2. รักษาคนที่เป็นหวัดเจ็บคอได้ทุกคน โดยการดูแลตนเอง การดูแลคนในครอบครัวหรือในชุมชน โดยไม่ต้องไป รพ. ซึ่งทำได้ดีกว่าการรักษาใน รพ . ถ้าทำได้จะทำให้ลดภาระลงและมีเวลาดูแลผู้ป่วยอื่น

     3. รักษาคนเป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้ทุกคน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้รับกรวินิจฉัย และคนที่ได้รับการวินิจฉัยก็ดด้รับการรักษาที่ไม่ดี ควรสำรวจชุมชนและวินิจฉัยคนเป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูงหมดทุกคนเป็น 100 %

    4. ดูแลผู้สูงอายุได้ที่เป็นโรคเรื้อรังได้ที่บ้าน ถ้ามีการยี่ยมบ้าน ดูแลและแนะนำจะมีความสุขประดุจขึ้นสวรรค์

    5. ควบคุมโรคที่พบบ่อย เช่นไข้เลือดออก ชุมชนที่เข้มแข็งจะสามารถป้องกันได้

     6. ชุมชนสร้างเสริมสุขภาพ ชุมชนเข้มแข็งจะสร้างเสริมสุขภาพ ได้ เช่น เศรษฐกิจพอเพียง  สร้างเสริมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย ควบคุมกาดื่มเหล้า มีดภชนสการที่ดี

      เป้าหมาย 6 ประการนี้เป็นเป้าหมายที่เป็นแนวทางที่สำคัญจริงๆค่ะในการดำเนินงานสุขภาพชุมชน ที่ทุกภาคส่วนกำลังร่วมพลังที่จะทำให้หมู่บ้านประชาชนสามารถเข้มแข็งได้ด้วยตนเอง เกิดการมีส่วนร่วมเพราะจะนำมาซึ่งความยั่งยืนต่อไปค่ะ