เมื่อเอ่ยถึงความแม่นยำ  ผู้คนโดยส่วนใหญ่คงเข้าใจในความหมาย  แต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งที่เหนือจากความเข้าใจ   ซึ่งน่าจะเป็นการให้ความหมายและการให้คุณค่า    ความแม่นยำย่อมมีมูลเหตุหรือที่มาที่ไป  ขณะเดียวกันการให้ความหมาย การให้คุณค่าแก่ความแม่นยำ ย่อมมีที่มาที่ไปเช่นกัน                                  

                                  ผู้รู้ทางโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่า   ประสบการณ์ของโหรคือหัวใจของความแม่นยำ  ดังนั้น ความแม่นยำของการดูดวงชะตาอ่านอนาคตจึงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของโหร 
                                  

                                  เปรียบโหรเป็นนักเรียนตัวเล็กๆ เด็กตาดำๆ  ที่กำลังจะจบการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาปีที่  
3   )   ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาในระบบโรงเรียน    ก่อให้เกิด    ความแม่นยำในชีวิตได้เพียงใด                           

                                  
เปรียบโหรเป็นครู  ผู้อยู่กับการจัดการศึกษา   ประสบการณ์ที่ผ่านมา  ก่อให้เกิด  ความแม่นยำในคุณภาพการศึกษาได้เพียงใด                                    

                                   หากว่าประสบการณ์ชีวิตคือหัวใจของความแม่นยำในชีวิต        วันนี้  โจทย์ใหญ่ในแวดวงการศึกษา   จึงน่าจะมีอยู่ว่า  กระบวนการจัดการศึกษาได้เสริมสร้างประสบการณ์ที่กล้าแกร่งให้กับนักเรียน นิสิต   นักศึกษา  พร้อมที่จะนำพาตัวเองออกไปเผชิญสถานการณ์รอบตัวได้ดีหรือไม่และเพียงใด
                                  

                                   จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ     วันนี้  ที่เม็กดำ  พวกเราได้ดำเนินการตรวจสอบความแม่นยำในชีวิตของลูกศิษย์ที่กำลังจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
3   โดยใช้ความเป็นครูกับลูกศิษย์เป็นตัวตั้ง    ด้วยการพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิด    ใครจะเลือกเดินเส้นทางไหน    อย่างไร    อยากได้อะไรเพิ่มเติมเพื่อเสริมความมั่นใจให้บอกครู   และด้วยแนวคิดนี้เราพบว่าลูกศิษย์เราส่วนหนึ่งมีความแม่นยำในชีวิตเพียงพอตามวัยสามารถบอกได้ว่าจะใช้เส้นทางใด   อย่างไร     แต่ก็มีบางส่วนที่หันรีหันขวาง ยังไม่แม่นยำว่าจะเลือกใช้เส้นทางใด                                  

                                  คำถามของเราคืออะไรที่จะช่วยให้ลูกศิษย์เรามีความมั่นใจที่เป็นฐานให้มีความแม่นยำในชีวิต ในสถานการณ์ช่วงรอยต่อสำคัญของชีวิตเช่นนี้  และแล้วเหมือนฟ้าบันดาล ลูกหลานโรงเรียนบ้านเม็กดำ ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดี ที่จะมาเสริมความแม่นยำในชีวิต  ดังนี้
                               
                             
1.ค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์   วันที่  31  มกราคม  2550 ถึง  2  กุมภาพันธ์  2550     มูลนิธิข้าวขวัญ   จังหวัดสุพรรณบุรี    
                       
2.ค่ายเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ   ช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2550   โดยท่านอาจารย์ขจิต    ฝอยทอง   จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กำแพงแสน                                  
                        3.ค่ายเรียนรู้สู่วิชาชีพ   วันที่    26   -  28    กุมภาพันธ์   2550     ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม กระเบื้องเซรามิค   จังหวัดสระบุรี                        

                     
4.ค่ายเรียนรู้เกษตรกรรมแบบพอเพียง   ประมาณช่วง    วันที่  15   -  20   มีนาคม  2550 มหาชีวาลัยอีสาน    อำเภอสตึก    จังหวัดบุรีรัมย์                                  

                    ทั้งนี้เราตระหนักในความแตกต่างระหว่างบุคคล  เราให้ความสำคัญต่อความเป็นจริงของชีวิต พวกเราชาวเม็กดำ ไม่มีสิ่งใดตอบแทนความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน  นอกจากความมุ่งมั่นบนเส้นทางแห่งความดี  คิดและทำแต่สิ่งที่ดี  มอบสิ่งที่ดีต่อกันและกัน  ตลอดไป