การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนของวัสดึชนิดเรซินและกลาสไอโอโนเมอร์ที่ใช้เคลือบหลุมร่องฟันในหน่วยทันตกรรม

จิรศักดิ์ ทิพย์สุนทรชัย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนที่ใช้ในการเคลือบหลุมร่องฟันชนิดเรซินและกลาสไอโอเนอร์ ในหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

วิธีการศึกษา
- เป็นการศึกษาแบบ Quasi-experiment กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนอายุ 5-6 ปี จำนวน 30 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ 15 คน กลุ่มที่ 1 เคลือบฟัน # 16,36 ด้วยเรซิน และ # 26, 46 ด้วยกลาสไอโอเมอร์ กลุ่มที่ 2 ทำสลับกัน ศึกษาต้นทุนค่าวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน ค่าครุภัณฑ์ ค่าวัสดุคงทน และวัสดุประกอบอื่นๆ รวมทั้งเวลาและค่าแรงที่ใช้ในการดำเนินการวิเคราะห์ความแตกต่างของต้นทุนใน รูปของต้นทุนเป็นจำนวนเงินบาทต่อซี่ โดยใช้สถิติ t-test

ผลการศึกษา
- ต้นทุนค่าแรงที่ใช้ในการเคลือบหลุมร่องฟันด้วยเรซินและกลาสไอโอเมอร์เท่ากับ 26.29 และ 25.69 บาท/ซี่ ตามลำดับ ต้นทุนค่าครุภัณฑ์ทันตกรรมของการใช้เรซินและกลาสไอโอเมอร์ คือ 1.11 และ 0.17 บาท/ซี่ ตามลำดับ ต้นทุนค่าวัสดุคงทนและวัสดุประกอบอื่นๆ ที่ใช้ในการเคลือบหลุมร่องฟันด้วยเรซินและกลาสไอโอเมอร์เท่ากับ 2.30 แบะ 0.56 บาท/ซี่ ตามลำดับ และต้นทุนค่าวัสดุเรซินและกลาสไอโอเมอร์เท่ากับ 2.30 และ 0.56 บาท/ซี่ ตามลำดับ และต้นทุนค่าวัสดุเรซินและกลาสไอโอเมอร์เท่ากับ 33.40 และ 37.86 บาท/ซี่ ตามลำดับ

ต้นทุนรวมที่คิดเฉพาะต้นทุนทางตรง คำนวนเป็นต้นทุนต่อซี่ (unit cost) ของเรซินและกลาสไอโอเมอร์เท่ากับ 63.14 และ 64.29 บาท/ซี่ ตามลำดับ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)

สรุปและข้อเสนอแนะ
- การเคลือบหลุมร่องฟันด้วยเรซินมีต้นทุนต่อซี่ด้านค่าแรงค่าครุภัณฑ์ ค่าวัสดุคงทนและวัสดุประกอบอื่นๆ มากกว่าการใช้กลาสไอโอเมอร์ เพราะการเคลือบหลุมร่องฟันด้วยเรซินต้องใช้ครุภัณฑ์ทันตกรรม วัสดุคงทนและวัสดุประกอบอื่นๆ รวมทั้งเวลาที่ให้บริการมากกว่า ทำให้มีค่าแรงสูงกว่า แต่มีต้นทุนของวัสดุต่อซี่ (sealing material) ต่ำกว่ากลาสไอโอเมอร์ เนื่องจากวัสดุมีราคาถูกกว่าและปริมาณวัสดุที่ใช้แต่ละซี่น้อยกว่า แต่ต้นทุนรวมต่อซี่ของวัสดุทั้ง 2 ชนิด ต่างกันเพียง 1.14 บาท ซึ่งหากจำนวนซี่ที่ทำไม่มากนักอาจถือได้ว่าไม่ต่างกัน จึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนประสิทธิผลของวัสดุทั้งสองชนิด เพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับ


จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 74748, เขียน: 27 Jan 2007 @ 10:55 (), แก้ไข: 09 Jun 2012 @ 03:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)