วันที่  15 - 17  มกราคม  2550  กศน.ท่าศาลา  ร่วมกับ กศน.เมือง  ร่อน ฯ  ลานสกา  และขนอม นำนักศึกษาเข้าค่ายทักษะชีวิต ณ ค่ายฝึกรบพิเศษสิชล               มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน  300  คน   จากการประเมินกิจกรรมได้รับการตอบรับจากนักศึกษาผลสำเร็จเป็นที่ประทับใจมาก