ใน ความสุขในชาตินี้และชาติหน้า    ผู้เขียนได้นำเสนอประโยชน์ในชาตินี้และชาติหน้าไปแล้ว ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็คือความสุขที่เราพึงคาดหวังในชาตินี้และชาดิหน้านั้นเอง เป็นความสุขที่มั่นคงและนำไปสู่ความเจริญ กล่าวคือ ถ้าเราดำเนินไปได้อย่างนั้น เราก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ จากชาติหนึ่งไปสู่อีกชาติหนึ่ง เพื่อ ต่อไปประโยชน์สูงสุด คือ พระนิพพาน ซึ่งเปรียบประดุจเส้นชัยในการดำเนินชีวิตที่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป...

บางคนอาจไม่เชื่อเรื่องทำนองนี้ และผู้เขียนก็ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์มายืนยันสิ่งเหล่านี้ได้ ...ว่าคนเราจะต้อง "เวียนว่ายตายเกิด" จริงหรือไม่...เป็นต้น ... แต่ผู้เขียนคิดว่า หลักการนี้ เพียงพอต่อการสร้างอุดมคติแห่งชีวิต ทำให้เราไม่ผิดหวังในการดำเนินชีวิต เพราะชีวิตนี้ของเราเป็นเพียง ท่ามกลาง เท่านั้น นั่นคือ ในอดีตที่ผ่านมา เราได้บำเพ็ญบารมีระดับหนึ่งแล้ว ชาตินี้เราก็บำเพ็ญบารมีต่อไป เพื่อจุดหมายคือเส้นชัย...

นั่นคือ เส้นชัยของเรามิใช่ชีวิตนี้ ตอนนี้เรากำลังดำเนินไปสู่จุดหมาย การดำเนินชีวิตก็คือการก้าวไปข้างหน้า... คราวใดก็ตามที่เราออกไปจากเส้นทาง หรือหลงค้นหาเส้นทางไม่พบ คราวนั้นเราก็วกกลับมาสู่เส้นทาง หรือค้นหาเส้นทางให้พบแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าต่อไป ...เส้นทางที่ว่านี้ก็คือ การดำเนินชีวิตตามหลักสุข ๔ ประการนั้นเอง....

ย้ำอีกครั้ง ในสุข ๔ ประการ สามประการข้างต้นสงเคราะห์เข้ากับสุขในชาตินี้หรือประโยชน์ในชาตินี้ ส่วนสุขประการสุดท้ายสงเคราะห์เข้ากับสุขในชาตินี้ ชาติหน้า และชาติต่อๆ ไป จนกว่าจะสู่สุขสูงสุดคือ พระนิพพาน ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประโยชน์สูงสุดนั่นเอง ...และนั่นคือ เส้นชัยแห่งการดำเนินชีวิต

เท่าที่ผู้เขียนศึกษามา คำสอนทางพระพุทธศาสนาจะเป็นไปในเส้นทางนี้ทั้งนั้น... เพียงแต่ลีลาในหลักคำสอนเท่านั้นที่ยักย้ายไปตามอัธยาศัยของผู้ฟัง ทำให้แตกต่างกันไป และเมื่อแยกแยะไปตามนิกายต่างๆ บางครั้งทำให้ แนวปฏิบัติและหลักความเชื่ออื่นๆ บดบังทำให้เส้นทางง่ายๆ ปฏิบัติได้ไม่ยากทำนองนี้เลือนหายไป ไม่ค่อยมีใครนำมากล่าวถึง...ซึ่งผู้เขียนจะนำเรื่องอื่นๆ มาเล่าต่อไป