เวลาผ่านไปหลังจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปรับโครงสร้างไม่มีภาควิชา  การบริหารให้คณะกรรมการชุดต่างๆ  ในส่วนที่สายสนับสนุนต้องรับผิดชอบได้มีการปรับเปลี่ยนให้เอื้อต่อการให้บริการโดยได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ1. กลุ่มการบริหารและจัดการ     2. กลุ่มงานแผนและจัดการทรัพย์สิน 3.กลุ่มบริการการศึกษา(สำนักงานวิชาการ)   เจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มปฏิบัติหน้าที่กันอย่างตั้งอกตั้งใจเพื่อให้งานดำเนินการไปด้วยดี

              ทุกเครื่องมือของการจัดการการเรียนรู้ถูกสมาชิกนำมาใช้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสมาชิกกลุ่มงาน ข้ามกลุ่มงานและคณาจารย์  มีการทำ My map มาใช้ให้เห็นนโยบายสู่การปฏิบัติ  การพร้อมรับการประเมินแต่ละตัวชี้วัด โดยทุกตัวชี้วัดมีผู้รับผิดชอบซึ่งกำหนดใน PD รายบุคคล 

               1 ปีกว่าผ่านไปวัฒนธรรมการทำงานดีขึ้นมาก บุคลากรสายสนับสนุนรู้เข้าใจบทบาทของตัวเองที่จะสนับสนุนให้งานสำเร็จอย่างไร คณาจารย์ปรับเปลี่ยนมองถึงภาพรวมยิ่งขึ้น สังเกตุจากการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ทุกคนจะช่วยให้ความคิดเห็นเพื่อให้คณะมีความเจริญยิ่งขึ้น

                กลุ่มงานแผนและจัดการทรัพย์สินดูและการวางแผนงบประมาณ การใช้งบประมาณ(การเงินและพัสดุ) กลุ่มนี้เนื้องานต่อเนื่องกัน การกำกับติดตามจะสามารถเก็บรายละเอียดได้ดี    โดยเฉพาะการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปีชัดเจน บุคลากรได้รับทราบทุกฝ่ายทำตามแผน   การติดตามรายงานเป็นระยะ  เจ้าหน้าที่ในกลุ่มมีความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน

                ส่วนหนึ่งของความสำเร็จคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเจ้าหน้าที่ด้วยกัน   การสื่อสารให้ผู้ใช้บริการให้เกิดความเข้าใจ ที่สำคัญคือผู้บริหารให้ทั้งความเข้าใจ และกำลังใจตลอดเวลา 1 ปีที่ผ่านมา