สัญญาณหนึ่งที่สร้างความเครียดให้นักมวยและพี่เลี้ยง  คือการที่นักมวยถูกคู่ต่อสู้ต้อนเข้ามุม การชิงความได้เปรียบเสียเปรียบจึงเกิดขึ้นด้วยทักษะของนักมวย  การวางแผนของพี่เลี้ยง และเสียงเชียร์จากรอบเวที การพลิกสถานการณ์เช่นนี้จำเป็นต้องมีปัจจัยหลายอย่างมาเสริมหนุนกัน   ดุจเดียวกันบนเวทีการศึกษาในบ้านเมืองเรา คงต้องอาศัยการร่วมด้วยช่วยกันจากคนหลายคนจากหลายภาคส่วน                 

               ผมได้อ่านบทความเรื่อง  ศรัทธาแห่งการศึกษา วิถีแห่งสันติภาพ  เขียนโดยคุณแทนคุณ   จิตต์อิสระ ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 
5   มกราคม    2550     ผมใช้เวลาอ่านและวิเคราะห์อยู่หลายวัน   โดยส่วนตัวผมยังไม่เคยได้รู้จัก ท่านแทนคุณ   จิตต์อิสระ   เป็นการส่วนตัว   เลยถือโอกาสนี้คารวะท่านด้วยความเคารพด้วยบทความของท่านได้ช่วยเพิ่มพลังให้ผมและทีมงานที่เม็กดำอย่างมาก   ซึ่งขอนำบทความดังกล่าวมาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสรุปดังนี้

          
1.     สังคมไทยกำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามสภาวะคุกคามจากความรู้ที่ไหลบ่าเข้ามาจากทั่วทุกมุมโลกอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ระบบการศึกษาของไทยยังตั้งรับอย่างเชื่องช้า ไม่เพียงแต่ก้าวไม่ทันความเปลี่ยนแปลงไปของกระแสโลกแต่ยังขาดระบบภูมิคุ้มกันที่ดีพอ  เพราะการศึกษาไม่สามารถสร้างอุปนิสัยที่ดีให้กับมนุษย์ได้ ตรงกันข้ามกลับเป็นต้นทางแห่งความแตกต่างและแตกแยก


         
2.     ปัญหาของการศึกษาเกิดจากความไม่มั่นใจหรือไม่ได้รับคุณค่าที่แท้จริงของการศึกษา ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้ควรเน้นการปฏิบัติและจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เกิดแรงบันดาลใจที่ดี มีการสร้างเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้อยู่เสมอ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาต้องมีคุณธรรม และให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ภูมิปัญญาที่ได้จากพ่อครู  แม่ครู ปราชญ์ชาวบ้าน    


       
3.     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรบูรณาการความรู้รอบตัวกับความรู้ชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นภาคการเรียนรู้ที่กว้างขวางหลากหลายที่สุด ผ่านกิจกรรมที่ผู้เรียนควรจะมีสิทธิในการเลือกแนวทางที่ตนชอบและเชื่อมั่น ทั้งการเกษตร  การแพทย์พื้นบ้าน  การพัฒนาอาชีพ  การสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม  การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  การอนามัยและสาธารณสุข  การป้องกันยาเสพติด  สิทธิชุมชน    เป็นต้น           
                      
        
          ตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นว่าผมได้อ่านบทความนี้ชนิดเจาะลึก  ด้วยผมเห็นว่าสถานการณ์การศึกษาไทยในยุคปฏิรูปการศึกษา 
ฝ่ายปฏิบัติการภาคสนามอย่างพวกผม คงจะเปรียบได้ดังนักมวยที่กำลังจะถูกต้อนเข้ามุม  คงจะต้องอาศัยทักษะในตัวเพื่อเคลื่อนตัวไม่ให้ถูกต้อนเข้ามุม  แรงเชียร์ดังๆจาก บทความของท่านแทนคุณ   จิตต์อิสระ  จึงเปรียบเป็นเสียงแห่งพลังที่ช่วยสรรสร้างแต่งเติมสีสัน   จากสามประเด็นหลักที่นำเสนอในเวทีนี้ โดยเฉพาะใน ประเด็นข้อที่สาม เป็นสิ่งที่พวกเราชาวเม็กดำ กำลังคิดและออกแบบสู่การนำไปใช้จริงให้ได้ในเร็วๆนี้   จึงขอใช้เวทีนี้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกท่าน   ด้วยเชื่อมั่นในพลังแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
         

     และที่สำคัญคือเวทีนี้จะเป็นเสียงสะท้อน  ก่อนจะถูกต้อนเข้ามุม