บันทึกฉบับที่แล้วครูอ้อยเขียนเรื่อง  การวัดผลการเรียนรู้ด้านความรู้  ท่านผู้อ่านสนใจและอ่านได้ที่  การประเมินตามสภาพจริง (9)   พอมาถึงบันทึกนี้  ครูอ้อยจะเขียนในเรื่อง  วิธีการวัดผล  กับ  เครื่องมือวัด 
น่าสนใจนะคะ  ยิ่งอาชีพเป็นครูยิ่งต้องสนใจเชียวค่ะ 
ปัจจุบันนี้ท่านผู้ปกครองก็ให้ความสนใจเหมือนกัน  เมื่อวันก่อนยังมี อีเมลล์มาหาครูอ้อย  มาจากท่านผู้ปกครองที่เป็นห่วงลูกหลานของตนเอง  สนใจเรื่อง  แบบทดสอบวัดผลนี่ล่ะค่ะ 
วิธีการวัดผลและ เครื่องมือวัด  ที่สามารถนำมาใช้ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน  ได้แก่ 
1.  แบบทดสอบ  เป็นชุดของคำถามที่สร้างขึ้นอย่างมีระบบ  เพื่อใช้วัดตัวอย่างพฤติกรรมของแต่ละบุคคล  ทั้งด้านเนื้อหา  วิธีการดำเนินการ  และการให้คะแนน  เช่น
      1.1  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์  (Achievement Test)  ครูอาจจะสร้างขึ้นเอง   เน้นการสร้างให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้  ผู้สอนเป็นผู้สร้างขึ้นใช้เป็นครั้งคราว  เมื่อจะนำไปใช้อีก  ต้องมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการวัด  เพือ่ให้ได้ข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนานักเรียน  ทั้งนี้...แบบทอสอบดังกล่าว  อาจทำในลักษณะพเลือกตอบ  ถูก-ผิด  จับคู่  และการให้นักเรียน ถาม-ตอบ  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการวิเคราะห์  สังเคราะห์  คิดแก้ปัญหา  ได้ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดเห็นของตนเองผ่านการเขียน  หรือ  การใช้แบบทดสอบมาตรฐานที่พัฒนาจนมีคุณภาพตามเกณฑ์สำหรับการประเมิน  เพื่อตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หรือ  ตรวจสอบมาตรฐานด้านความรู้  
     1.2  แบบทดสอบวัดความถนัด  (Aptitude Test)  เช่น  แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน  (Scholastic  Aptitude Test)  อาจนำมาดัดแปลง  ใช้กับการตรวจสอบความรู้เชิงกระบวนการของนักเรียน  เพื่อนำผลมาใช้ในการพัฒนาหรือแก้ไขข้อบกพร่อง 
     1.3  แบบทดสอบความสามารถจริง  (Authentic Performance Test)  อาจนำไปใช้ในการวัดความรู้เชิงกระบวนการ  หรือวัดความรู้เชิงประจักษ์  โดยสร้างข้อคำถามหรือปัญหาที่มีความหมายต่อนักเรียน  มีความสำคัญและเลียนแบบสภาพชีวิตจริง  
.....ยังมีอีกนะคะ  สำหรับ  วิธีการวัดผลและเครื่องมือวัด  คงจะต้องเขียนในบันทึกต่อไป  ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอ่านนะคะ