วันนี้ตื่น ตี 4 เดินทางไปช่วยท่านอาจารย์จุฬาวัลย์ แก้วดวงดี ที่โรงเรียนสตรีชัยภูมิจัดค่ายภาษาอังกฤษ(English Camp) ท่านอาจารย์ จุฬาวัลย์ แก้วดวงดี เป็นเพื่อนที่เรียนปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มาด้วยกัน พี่จุฬาวัลย์ เป็นผู้ดูแลโครงการ Mini English Program และเป็นผู้ประสานงานของ AFS ด้วยทำให้มีวิทยากรที่เป็นชาวต่างประเทศที่เป็นนักเรียน AFS จำนวน 9 คน คือ 

  1. Carla Samantha จากโรงเรียน วาปีปทุม

  2. Max Mende จากโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

  3. Benjamin Bodo จากโรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

  4.AliceRueegseggerจากโรงเรียนสาธิต

    มหาวิทยาลัย     มหาสารคาม

  5. Neiles Van T Hul จากโรงเรียนเมืองคง

  6. Micro Paulsen จากโรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม

  7. Ronja Craemer จากโรงเรียนกาฬสินธิ์พทยาสรรพ์

  8. Loise Pokutta จากโรงเรียนอำนาจเจริญ

  9. Patrick David จากโรงเรียนวัดราชโอรส  

 

  ผู้เขียนและเพื่อนชื่อ Alfredo อาจารย์จากโครงการ Mini English Program ช่วยกันดำเนินกิจกรรมกลุ่มใหญ่ อยากให้ดูกิจกรรมก่อนนะครับ พรุ่งนี้ จะมารายงานต่อ  

                   

ป้ายโรงเรียนสตรีชัยภูมิ  

                   

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 1  

                 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 2  

 

            วิทยากรชาวต่างประเทศจาก AFS  

   

ท่านอาจารย์จุฬาวัลย์(เสื้อสีเขียว) ผู้เขียนและวิทยากร กลุ่มย่อย  

  

Alfredo จาก Mini English Program ชาว Philippine   

   

เกม Birds in the nest 1 (คล้ายกระรอกเข้าโพรงแต่เล่นเป็นภาษาอังกฤษ)

         

เกม Birds in the nest 2 

 

 ขอเล่าเรื่องแค่นี้ก่อนนะครับ  เหนื่อยมากครับแต่สนุก เด็กให้ความร่วมมือดีมาก การจัดกิจกรรมเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกการฟัง พูด อ่านและเขียนได้เป็นอย่างดี ข้อสำคัญคือนักเรียนได้ฝึกกับชาวต่างประเทศจริงๆ วันนี้ขอไปพักผ่อนก่อนเหมือนจะเป็นไข้หวัดครับ ทำกิจกรรมกับเด็กๆมากเกิน…(สงสัยจะอายุมากแล้ว)ยิ้ม ยิ้ม