001 : คำคม คารมปราชญ์

  Contact

 

  • บทแปลอันงดงาม และแฝงปรัชญา

"Upward to heaven's sublimest light, life presses-and decays.

 Know, that the future will even quench the glow of Brahma's rays."

"สูงลิ่วไปจนถึงความสว่างอันล้ำเลิศแห่งสวรรค์ มีเกิดแล้วก็มีดับ

จงรู้ได้เถิดว่า ความเป็นไปในอนาคตนั้นแล ย่อมดับเสียจนกระทั่งรัศมีมหาพรหม"

ที่มา : หนังสือ กามนิต เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป แปล, พิมพ์ครั้งที่ 4 ธันวาคม 2543 โดยมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, หน้า 386

  • ข้อคิดสำหรับครู

A mediocre teacher tells.

A good teacher explains.

A superior teacher demonstrates.

A great teacher inspires.

William Arthur Ward

ครูธรรมดามาบอกเล่าพร้อมกล่าวอ้าง ไม่แตกต่างจากนี้ที่เคยเห็น

ครูชั้นดีวจีร้อยถ้อยประเด็น บรรยายเด่นเน้นนำคำอธิบาย

ครูชั้นยอดสอดแทรกแลกความคิด ร้อยเรียงติดเติมต่อทุกจุดหมาย

ครูชั้นเยี่ยมเตรียมกลยุทธ์จุดประกาย และดลใจให้ใฝ่รู้คู่ควรคน

โตมร ศรีโมรา...ประพันธ์

ที่มา : หนังสือ สอนวิทย์คิดสนุก 1 โดย บัญชา ธนบุญสมบัติ, สนพ. สารคดี หน้า 17

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ภาษา-พาสาร

Post ID: 73374, Created: , Updated, 2012-06-19 10:13:47+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #คำคม#บทแปล

Recent Posts 

Comments (1)

แอม
IP: xxx.120.196.178
Written At 

ในหนังสือเรื่องกามนิตมีคำคมดี ๆ อยู่อีกเยอะค่ะ  จำได้ว่าตอนม.4 ท่องแทบตายเพื่อสอบ For I ภาษาไทย  - -"

ขอบคุณนะคะสำหรับคำคมดี ๆ