วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ ผมได้นำคณะกศน.จังหวัด

ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนบ้านสามขา อำเภอแม่ทะ

จังหวัดลำปาง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มี

ความเข้มแข็งแห่งหนึ่ง ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าผู้รู้มิใช่จบ

ปริญญาตรี ปริญญาโท คนไม่รู้หนังสือก็รู้ไปอีกแบบหนึ่ง

ทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปันใจแก้ไขปัญหา นำ

พาพัฒนาชุมชนหมู่บ้านได้ถ้าใจใฝ่เรียนรู้ที่จะลงมือทำ

ร่วมกัน เริ่มจากตระหนักในปัญหา หาเครื่องมือในการ

จำแนกให้ได้ว่าปัญหามาจากอะไร และหาวิธีแก้ไขร่วมกัน

จากการประชุมในตอนเย็นค่ำเพราะกลางวันต่างต้องทำ

งาน กรรมการอาสางานด้านต่างๆก็ทำด้วยใจ กว่าจะถึง

วันนี้นับสิบปีที่ทีมผู้นำที่เป็นกรรมการหมู่บ้านมุ่งมั่นผัน

เปลี่ยนให้ชุมชนที่เคยมีปัญหาด้านหนี้สิน ปัญหาด้านยา

เสพติด และปัญหาอื่นๆ กลายเป็นชุมชนที่น่าเชื่อถือ มี

กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่มีเงินทุนหมุนเวียนกว่า ๖ ล้านบาท

มีการดูแลทรัพยากรป่าไม้โดยจัดทำฝายแม้วจำนวนมาก

ในแนวป่า มีสถานีวิทยุในหมู่บ้าน มีจุดบริการ Internet

ให้เรียนรู้ มีการใช้ เครื่องGPS กำหนดพิกัดเป็นแผนที่

ทางภูมิศาสตร์แสดงที่ตั้งฝายแม้วแลุจุดสำคัญต่าง ๆใน

ป่าชุมชน ที่สำคัญคือชาวบ้านมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่

อยู่หยุดนิ่ง ประเด็นที่น่าสนใจที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้เล่า

ให้ฟังคือที่ชุมชนบ้านสามขานี้ได้กล่าวถึงกลุ่มคนในหมู่

บ้านถูกแบ่งเป็น ๔ กลุ่มคือ
      
       คนกลุ่มแกนนำ ๑๐ เปอร์เซนต์ บน เป็นคนประเภท

หัวไว ใจสู้ รู้งาน ประสานเก่ง
       คนกลุ่ม ๓๐ เปอร์เซนต์ ถัดมา คนกลุ่มนี้เป็นผู้มีฐานะ

ทำเพื่อครอบครัว และรอดูทีท่า
       คนกลุ่ม ๔๐ เปอร์เซนต์ เอาหมู่มากเข้าว่า พวกนี้

ยกมือไม่พ้นหู
       คนกลุ่ม ๒๐ เปอร์เซนต์ล่าง กลุ่มนี้ไม่เอาไหนเลย

ได้แต่พูด ให้ทำก็ไม่กล้าทำได้แต่นินทาคนอื่น แต่อย่าง

ไรกลุ่มนี้ก็ไม่ได้ถือเป็นศัตรูแต่เอาไว้เป็นกระจกส่องงาน

เมื่อมีการประชุมต้องปล่อยให้เขาพูด ถ้าห้ามไว้จะไปเล่า

ต่อให้เมียฟังและเมียเขาก็ไปเล่าต่อในที่อื่นๆ อีกเป็นข่าว

เสีย  กลุ่มนี้ให้ผลประโยชน์เอา แต่ให้ทำประโยชน์ไม่ทำ

       ชุมชนบ้านสามขาใช้เวลาเกือบสิบปีกว่าจะหลอม

รวมความคิดกันได้จากการเอาความคิดต่างกันมาหลอม

รวมกัน ปัญหาอุปสรรคไม่ใช่สิ่งน่ากลัวการไม่ทำอะไรเลย

น่ากลัวที่สุด เหล่านี้เป็นข้อคิดจากการไปแลกเปลี่ยนเรียน

รู้ที่ชุมชนบ้านสามขา

        ขอขอบคุณศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด

ลำปางที่อำนวยความสดวกและประสานการเข้าไปให้เรา

ได้โอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนบ้านสามขา ขอ

ขอบคุณภูมิปัญญาบ้านสามขาที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก

ใจถึงใจ