ผมเริ่มสงสัยว่า สคส. นี่แหละ ที่เป็นผู้ก่อความเข้าใจผิดเรื่อง KM     เรามักใช้คำว่า "ทำ KM"     ซึ่งตอนนี้เราเริ่มมองว่าเป็นคำที่ผิด    เพราะมันชักจูงให้เรามอง KM เป็นเป้าหมาย   

         คำที่เหมาะสมกว่า น่าจะเป็น "ใช้ KM"    เช่น "ใช้ KM เป็นเครื่องมือพัฒนาหน่วยงาน   ขับเคลื่อนภารกิจหลักของหน่วยงาน" 

   
         ผมจึงขอชักชวนให้พวกเราเลิกทำ KM     แต่หันมาใช้ KM

วิจารณ์ พานิช
๘ มค. ๕๐