การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา  ในวันที่คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานการศึกษา(สมศ.)มาประเมินมาตรฐานที่โรงเรียน  ผู้เขียนได้รับผิดชอบนำนักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ห้องสมุดเปิด ได้นำนักเรียนชุมนุมภาษาไทยที่มีความสามารถด้านภาษาจัดกิจกรรมเสริมทักษะ เชิญชวนนักเรียนที่เข้าไปศึกษาค้นคว้าความรู้ในห้องสมุด  มาทดสอิบเชาวน์ปัญญา ปฏิภาณไหวพริบในกิจกรรมที่ชื่อ
ว่า  "เกมสมองกลคนอัจฉริยะ" และ "ปริศนาอักษรไขว้"  นักเรียน
ทำให้ผู้เขียนประทับใจมาก ในการดำเนินกิจกรรม เพราะได้เปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นผู้แสดงโดยไม่จำกัดความคิด นักเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างราบรื่น  เป็นที่ชื่นชมของคณะกรรมการฯ  ผู้เขียนอดภูมิใจไม่ได้ว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กรรมการประเมินว่านักเรียนเป็นผู้ที่กล้าคิดกล้าแสดงออก  แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์   จึงเขียนบันทึกนี้เพื่อขมเชยนักเรียนที่ดำเนินงาน  และอยากฝากข้อคิดให้ครูทุกท่านทราบว่า  นักเรียนเป็นกระจกส่องตัวครู 
              ก็เลยพลอยให้นึกไปถึงนักเรียนบางกลุ่มที่อาจถูกมองข้ามไปเช่น นักเรียนที่เรียนไม่เก่ง เรียนช้า ไม่กล้าแสดงออก  คงจะต้องคิดช่วยกันต่อไปว่านักเรียนกลุ่มนี้จะจัดเวทีที่เหมาะสมอย่างไรแก่พวกเขา เพื่อให้สามารถให้เขาได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงศักยภาพในตัวของเขาเอง ที่ครูหลายท่านอาจจะยังมองไม่เห็น ... คะคงต้องสู้ต่อไปด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูคะ  แลนี่คือภาพที่นักเรียนได้ดำเนินกิจกรรมที่ห้องสมุดเปิดของร.ร.