มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศกับ กิจกรรม ช่วงปีใหม่ 2550

ดร.ชุมพล พรประภา ประธาน มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ คุณวริมา โพธิสมบัติ คุณวัลภา บุรุษพัฒน์ กรรมการบริหาร และคุณพัฒนศักย์ ฮุ่นตระกูล เหรัญญิก ทูลเกล้าฯถวายเงินสมทบทุนสร้างศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ ที่ ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และถวายหนังสือ "ตามรอยเท้าพ่อ...ด้วยความพอเพียง" แก่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550           

มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ นำคณะกราบอำนวยพรแก่ประธานกิตติมศักดิ์ และประธานปัจจุบัน ในช่วงเดือนมกราคม 2550 ดังนี้                  

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ นำคณะกราบอำนวยพรแก่ฯพณฯอาสา สารสิน ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และมอบหนังสือ "ตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน...ด้วยความพอเพียง"เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2550 ณ บริษัทผาแดง อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)                    

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ นำคณะกราบอำนวยพรแก่คุณชวรัตน์ ชาญวีรกูล ประธานที่ปรึกษา มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2550 ณ บริษัท ชิโน ไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)                                        

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ พร้อม คุณวริมา โพธิสมบัติ คุณวัลภา บุรุษพัฒน์ กรรมการบริหาร ดร.ประยูร เวชปาน มล.ชาญโชติ ชมพูนุท กราบอำนวยพรแก่คุณชุมพล พรประภา ประธาน มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ    

เรียบเรียงและภาพโดย  น.ส.ธัญญลักษณ์  เทวราชสมบูรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

โทร. 0-2619 - 0512 ถึง 3  บันทึกเมื่อวันที่ 12 มกราคม2550