QA วันละดัชนี : 8. งานนโยบายและแผน

  ติดต่อ

   ดัชนีที่ 10.3 งานนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบหลักคือ คุณสริตา เถาลอย ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างลาคลอด  งานนี้มีการปรับเกณฑ์ จากเดิมเช่นกัน จากการที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  (ลิงค์)

   
   เกณฑ์การตัดสินเดิม
  • มีแผนการดำเนินงานของงานนโยบายและแผนที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
  • มี (1) + มีการปฏิบัติงานและดำเนินงานตามแผน
  • มี (2) + มีการจัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศ
  • มี (3) + มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและจัดทำสรุปรายงาน
  • มี (4) + มีนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

      เกณฑ์การตัดสินที่ปรับใหม่

    (1) มีแผนการดำเนินงานของงานนโยบายและแผนที่ชัดเจนและ
          เป็นลายลักษณ์อักษร
    (2) มี (1) + มีการปฏิบัติงานและดำเนินงานตามแผน
    (3) มี (2) + มีการจัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศ
    (4) มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในระดับ
         มากกว่า หรือเท่ากับ 3

    (5) มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

     ความพึงพอใจสำหรับงานนโยบายและแผนในปีที่ผ่านมา (ลิงค์)

                                                                                         บอย สหเวช
                                                                                         11 ม.ค. 50 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 72277, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:01:11+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การประกันคุณภาพ#ดัชนีที่10.3-50#sar-on-blog#qaวันละดัชนี

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)