จากดินสู่ดาว กว่าจะก้าวมาเป็นสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 ในวันนี้

                    จากดินสู่ดาว กว่าจะก้าวมาเป็นสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 ในวันนี้ กองทุนชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 ได้รับเงินจากรัฐบาล 1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2545 การดำเนินงานก้าวหน้าเป็นลำดับ จนกระทั่งยกฐานะเป็น สถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 กองทุนนำร่อง โดย ธนาคารออมสิน เป็นพี่เลี้ยง แห่งแรกของ จ.นนทบุรี          ตลาดสดพิชัย เป็นสถานที่ดังของชุมชนแห่งนี้ เป็นศูนย์รวมการค้าขายสินค้าต่างๆ เช่น เนื้อสัตว์ พืชผัก ผลไม้ ด้านหน้าตลาดสดเป็นถนนแจ้งวัฒนะสู่ท่าน้ำปากเกร็ด ทั้ง 2ฟากถนนเป็นตึกแถวทำเลการค้าของประชนชน มีสินค้าที่มีชื่อเสียงของเมืองนนท์          เช่น ทุเรียนนนท์ ส้มโอทองดี (บ้านวังข่า ต.คลองข่อย) ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาอันลือชื่อ ฝีมือชาวไทยเชื้อสายมอญ          แรกเริ่มเดิมที กองทุนชุมชนเมืองปากเกร็ดร่วมใจ 2 ก่อตั้งปี 2515 บริเวณ          ตลาดสดพิชัย พ่อค้าแม่ค้าที่มีปัญหาเรื่องเงินลงทุน ต่างก็ดีอกดีใจเพราะขาดเงินทุนหมุนเวียน ต้องกู้เงินนอกระบบมาใช้ ดอกเบี้ยแพงมาก ได้รับความเดือดร้อนถ้วนหน้า    โดยนายมนัส พนมนิเวศน์ ผู้จัดการตลาดสดพิชัยได้รับความไว้วางใจทำหน้าที่             ประธานกองทุน มีกรรมการที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมาทำหน้าที่ ทำให้การบริหารกองทุนก้าวหน้า สมาชิกมีวินัยในการกู้เงินและออมเงิน ได้รับการประเมินความพร้อมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในระดับ AAA เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2546 ได้รับเงินเพิ่มทุนอีก 100,000 บาท ต่อมาสมาชิกมีความต้องการเงินทุนเพิ่มเติมในการขยายการค้า จึงได้เสนอธนาคารออมสิน สาขาปากเกร็ด เพื่อขอกู้เงินไปขยายวงเงินกองทุนได้รับการอนุมัติให้กู้เงิน 1 , 000 , 000 บาท เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2547           ผลการดำเนินงานก้าวหน้าเป็นลำดับ จนได้รับประกาศเกียรติคุณเป็น สพช. ดีเด่นมีการบริหารจัดการที่ดี มีวินัยในการออมดีเด่นจากธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2548 ต่อมาได้รับการเสนอจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองปากเกร็ด ให้เป็นกองทุนนำร่องเพื่อยกฐานะเป็นสถาบันการเงิน เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2549         ปัจจุบัน           กองทุนชุมชนเมืองปากเกร็ดร่วมใจ 2     มีสมาชิก 200 คน  เงินทุน 6 ล้านบาท           สถาบันการเงินและชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2   มีสมาชิก 678 คน     เงินทุน 10 ล้านบาท           ได้มีโอกาสสนทนากับคุณมนัส พนมนิเวศน์ ประธานกรรมการสถาบันฯ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์มากมาย เป็นผู้จัดการตลาดสดมา 20 ปี เป็นผู้ไกล่เกลี่ยของศาล มีความเสียสละ ตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวม เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกองทุนและสถาบันฯตลอดมา ผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้ สมาชิกโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดยิ้มแย้ม เพราะสามารถลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบใช้คือเงินกู้และดอกเบี้ยทุกวัน รวมทั้งเก็บเงินออมทุกวันๆละ 50 บาท เป็นเงินสะสมได้ด้วย พ่อค้าแม่ค้าหมุนเงินได้คล่องขึ้นและไม่ติดค้างค่าเช่าตลาดสด ทำให้ได้รับประโยชน์กันถ้วนหน้า รายใดมีปัญหาประธานจะเรียกมาคุย หาแนวทางแก้ไขให้โดนอาจพักหนี้ 3 เดือนแล้วผ่อนใช้ นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกผู้กู้ว่าจะเอาเงินไปทำอะไร จะมีโอกาสได้รับเงินต้นใหม่ ตามแผนที่ผู้กู้วางใจได้หรือไม่ ตลอดจนตรวจสอบประวัติปละพฤติกรรมผู้กู้ก่อนอนุมัติให้กู้ รวมทั้งการตรวจสอบความเคลื่อนไหวการใช้คืนเงินกู้ หากค้าง 4 วันต้องแจ้งประธานเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป ด้วยวิธีนี้ทำให้ไม่มีหนี้สูญ          โดยคุณมนัส กล่าวอีกว่าการบริการแก่สมาชิกเปิดทุกวันเวลา 08.00-12.00 น. ให้บริการรับฝาก ถอนเงิน ปล่อยสินเชื่อเพื่อชุมชน มีเงินหมุนเวียนคล่องตัวโดยมีหลักการบริการสำคัญคือ                   1. การให้บริการ ยึดประชาชนในชุมชนเป็นศูนย์กลาง                    2. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ดอกเบี้ยต่ำ ( 1%ต่อเดือน )                   3. ลดภาระการกู้เงินนอกระบบของสมาชิก บรรเทาความเดือดร้อน                   4. ธุรกิจพึ่งพาตนเอง ไม่หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว                   5. สร้างวินัยในการออมทางสมาชิกและการลงทุนของประชาชนในชุมชน                   6. ให้บริการชำระค่าสาธารณูปโภค          นอกจากนี้สถาบันฯยังมีการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก เช่น การอบรมวิชาชีพสมุนไพร การทำดอกไม้ผ้าใยบัว จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์      จัดทุนการศึกษา งานสาธารณะกุศลและสังคมต่างๆ เป็นต้น          การดำเนินงานของสถาบันแห่งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งฝ่ายสมาชิกภาคเอกชน เจ้าของตลาดสด(ก่อสร้างที่ตั้งสำนักงาน) ธนาคารออมสิน อบจ.                     ผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองห่าติ รวมทั้งคณะกรรมการ   ทุกท่านที่เสียสละ และทุ่มเทให้การดำเนินงานของสถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันของชุมชน          อย่างแท้จริง สุดท้ายคุณมนัสได้กล่าวตอนท้ายว่า ทุกท่านโดยเฉพาะกรรมการที่เสียสละและอุทิศเวลาเพื่อสมาชิกและชุมชนได้บุญกุศลทั่วหน้า เพราะมีจิตเมตตา กรุณา สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้สังคม โดยเฉพาะชาวปากเกร็ดของพวกเรา ดังนั้นขอชื่นชมกับผู้คนและสังคมดีๆเช่นนี้ที่ทำตนเป็นแบบอย่าง เพื่อความก้าวหน้าของสังคมไทยตลอดไป ขอส่งกำลังให้สถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 ดำเนินกิจการก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป สมดังคำขวัญของสถาบันที่ว่า บริการดี ผู้บริหารมีคุณธรรม สถาบันการเงินชุมชนเข้มแข็งและมั่นคง                                                                             ธุวนันท์ พานิชโยทัย                                                                                      12 มกราคม 2550

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

คำสำคัญ (Tags)#สถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ด

หมายเลขบันทึก: 72275, เขียน: 12 Jan 2007 @ 13:22 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 16:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)