กองทุนหมู่บ้าน : ยุทธศาสตร์สำคัญ

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีนโยบายให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนบริหารกันเอง คิดเอง ทำเอง

     กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นนโยบายสำคัญภายใต้นโยบายเศรษฐกิจฐานรากที่รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แห่งละ ๑ ล้านบาท

  • เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแก่หมู่บ้านและชุมชน ขณะนี้มีประมาณ ๘ หมื่นเศษกองทุน
  • เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเงินทุนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน สำหรับใช้ในการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย บรรเทาฉุกเฉิน ความจำเป็นเร่งด่วน
  •   เสริมสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองให้กับหมู่บ้านและชุมชนเมือง
  •     เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ปรัชญาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

  • เสริมสร้างสำนึกความเป็นชุมชนเมืองท้องถิ่น
  •   ชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคตและจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่า และภูมิปัญญาตนเอง
  • เกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้วยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน
  • เชื่อมโยงกระบานการเรียนรู่ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ เอกชนและประชาสังคม
  • กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์หลัก          

       กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีนโยบายให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนบริหารกันเอง คิดเอง ทำเอง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนระดับรากฐานครั้งใหญ่ เพื่อให้หมู่บ้านและชุมชน พึ่งตนเองและเสริมสร้างความเข้มแข็ง จึงจำเป็นต้องดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์สำคัญคือ  

การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้แบบมีลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง การเรียนรู้ร่วมกัน ภาคีสนับสนุน

การปรับเปลี่ยนบทบาทของหน่วยงานรัฐและพัฒนาที่เคยชี้นำและสั่งสอนชาวบ้าน มาเป็นผู้เอื้ออำนวยให้เกิดการพัฒนาตาม ความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนเอง

     การดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเองเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกคิดเอง ทำเอง ตัดสินใจ รับผิดชอบและประเมินผลด้วยตนเอง นับว่าเป็นการส่งเสริมพื้นฐานประชาธิปไตยในระดับฐานรากที่น่าสนใจยิ่ง

ธุวนันท์  พานิขโยทัย

๑๒ มกราคม ๒๕๕๐

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้กรมส่งเสริมการเกษตร

คำสำคัญ (Tags)#ยุทธศาสตร์#กองทุนหมู่บ้าน

หมายเลขบันทึก: 72266, เขียน: 12 Jan 2007 @ 12:28 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)