วันนี้ภาควิชารังสีวิทยา ได้โอกาสต้อนรับผู้เยี่ยมสำรวจ hospital accreditation คือ ท่านอาจารย์รณชัยจากศิริราช ความคิดหนึ่งได้เกิดขึ้นในระหว่างการนำเสนอในห้องประชุม คือ การได้มีโอกาสนำเสนอผลงานที่เราภาคภูมิใจ ได้ลงมือทำกับมือ มองเห็นมันผลิดอกออกผล เป็นความสุขจากการทำงานอย่างหนึ่ง และกระบวนการ HA ก็เป็นเวทีหนึ่งที่ทำให้เรามีโอกาสนี้กับบุคคลภายนอก