ตรวจสอบสุขภาพการเงินและบัญชี

 รายงานสดจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสถาบันแห่งหนึ่ง วาระสำคัญ คือ การตรวจสอบภายใน ต้องสอบให้ทัน ตามให้เจอ

 ไม่ได้เป็นการตรวจสอบสุขภาพกายของทีมงานบริหาร แต่เป็นการตรวจสอบภายใน "ด้านการเงินและบัญชี"

 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้บริหาร มีดังนี้ครับ

 ๑. ผู้บริหารระดับสูงต้องใส่ใจ วางระบบและกลไก ในการสร้างวินัย ด้านการเงินและการคลัง

 ๒. การรายงานระบบการเงินอย่างสม่ำเสมอ ทุกเดือน

 ๓. ต้องมีการสอบทานการปฏิบัติงาน แผนงาน แผนเงิน รวมทั้ง ผลสัมฤทธิ

 ข้อเสนอแนะ "น่าจะมีการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ วินัยการเงินและการคลัง"

JJ2007