เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2550 ดร.ชุมพล พรประภา ประธาน มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ คุณวริมา โพธิสมบัติ คุณวัลภา บุรุษพัฒน์ กรรมการบริหาร และคุณพัฒนศักย์ ฮุ่นตระกูล เหรัญญิก ทูลเกล้าฯถวายเงินสมทบทุนสร้างศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ ที่ ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และหนังสือ "ตามรอยเท้าพ่อ...ด้วยความพอเพียง" แก่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550

 

         มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ นำคณะกราบอำนวยพรแก่ประธานกิตติมศักดิ์ และประธานปัจจุบัน ในช่วงเดือนมกราคม 2550 ดังนี้

                 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ นำคณะกราบอำนวยพรแก่ฯพณฯอาสาร สารสิน ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และมอบหนังสือ "ตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน...ด้วยความพอเพียง"เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2550 ณ บริษัทผาแดง อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

                 

                   ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ นำคณะกราบอำนวยพรแก่คุณชวรัตน์ ชาญวีรกูล ประธานที่ปรึกษา มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2550 ณ บริษัท ชิโน ไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

                  

 

                   ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ พร้อม คุณวริมา โพธิสมบัติ คุณวัลภา บุรุษพัฒน์ กรรมการบริหาร ดร.ประยูร เวชปาน มล.ชาญโชติ ชมพูนุท กราบอำนวยพรแก่คุณชุมพล พรประภา ประธาน มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

ป้าย (คำหลัก): fihrdactivity07