ก.พ. รุกเปิดรับ ขรก.รุ่นใหม่

        คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประชุมนัดแรกในปี 2550 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคมที่ผ่านมาได้ ให้ความเห็นชอบ 2 เรื่อง คือ

1.                 ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการโดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นใน ประเทศ พ.ศ. 2549 สรุปได้ดังนี้

1)                     ให้ข้าราชการที่ถูกสั่งให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการตามปกติ โดยรับเงินเดือนจากต้นสังกัด และหากหน่วยงานอื่นจ่ายสิทธิประโยชน์มากกว่า ก็ให้
รับ
จากหน่วยงานอื่นเฉพาะส่วนต่างนั้น โดยไม่ให้เบิกซ้ำซ้อน

2)  ผู้บังคับบัญชาอาจสั่งให้ข้าราชการผู้สมัครใจไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นเพื่อพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้น   ทั้งนี้ ต้องมีความสอดคล้องกับภารกิจ ทิศทางการทำงานตลอดจนความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ
ที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับภารกิจในอนาคตของส่วนราชการตามแผนพัฒนาที่ประกาศไว้ และต้องพิจารณาถึงอัตรากำลังที่อยู่ ไม่ให้เสียหายและต้องไม่ตั้งอัตรากำลังเพิ่ม

3)                     ส่วนราชการต้องจัดหาหน่วยงานที่มีจุดแข็งในองค์ความรู้และมีแผนรองรับเมื่อข้าราชการกลับจากการไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น

4)                     กรณีสั่งให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นนานกว่า 6 เดือน หรือต้องการออกค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติงานเกินกว่า 50,000 บาท ให้ส่วนราชการจัดทำสัญญาและร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ตามข้อตกลง

2.                 ระบบการสรรหาและเลือกสรรตามหลักสมรรถนะ  โดยที่ระบบการสรรหาและเลือกสรรในปัจจุบันประสบปัญหาผู้มีสมรรถนะสูงสนใจเข้ารับราชการน้อย สำนักงาน ก.พ. จึงเสนอยุทธศาสตร์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเชิงรุก เพื่อให้ข้าราชการมีความภูมิใจในศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และระบบราชการเป็น Employer of Choice ของผู้ที่มีสมรรถนะสูงโดยการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามา   มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้พร้อมจัดทำฐานข้อมูลผู้ประสงค์สมัครเข้ารับราชการ โดยสำนักงาน ก.พ. จะเป็นผู้นำการ "เปิดตลาด" ด้วยการจัดทำเว็บไซต์กลางเพื่อเป็นจุดนัดพบระหว่างส่วนราชการและบุคคลที่ต้องการเข้ารับราชการ เป็น "พี่เลี้ยงและเพื่อนร่วมทางมืออาชีพ" และประสานกับสถาบันการศึกษาและองค์กรวิชาชีพ เพื่อจัดทำเครื่องมือทดสอบสมรรถนะที่ได้มาตรฐาน

ขณะเดียวกัน สำนักงาน ก.พ. จะสร้างทางเลือกของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้กับคนรุ่นใหม่    ที่มีแนวโน้มพิจารณาค่าตอบแทนเป็นอันดับแรกในการเลือกสมัครงานโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ ต้องมีการสร้างแรงจูงใจและทางก้าวหน้าในการทำงาน และควรพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งเฉพาะสาขาที่เป็นความต้องการอย่างแท้จริง

                                        มติชน (คอลัมน์ข้าราษฎร) : 12 ม.ค. 50 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#ข้าราชการ

หมายเลขบันทึก: 72249, เขียน: 12 Jan 2007 @ 10:33 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)