การทำ IS ของนักศึกษา ป.โท : NUKM

ท้ายนี้เล็กขอขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกๆ ข้อมูลและการให้ความช่วยเหลือและขอเป็นกำลังใจในการทำ KM ต่อไปสู้ ๆ ๆ เพื่อมหาวิทยาลัยของเราจะได้เป็น "มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้" ในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะ

         เมื่อวันที่ 19 กพ. 49 ดิฉันได้รับ e-mail จากคุณเล็ก (นพพร) (ซึ่งเคยพูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์มาแล้ว 1 ครั้ง ดิฉันจำไม่ได้ว่าคุณเล็กได้รับคำแนะนำมาจากที่ใดในการติดต่อมายัง มน.)  ซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโท  คณะรัฐประศาสนศาสตร์  ของ NIDA ซึ่งกำลังสนใจทำ IS. ด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงานราชการ  ซึ่งเนื้อหาของ e-mail ซึ่งดิฉันได้ขออนุญาตจากคุณเล็กนำมาลงไว้ใน blog เพื่อให้สมาชิกช่วยกันแนะนำหรือเพิ่มเติม  ดังนี้ค่ะ

         e-mail ฉบับที่ 1
         
         เรียน คุณเจนจิต ดิฉัน นพพร กิตติฟูเฟื่อง (เล็ก)เป็นนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐ ภาคพิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วยในการศึกษาตามหลักสูตร นักศึกษาจะต้องทำการค้นคว้าและเขียนรายงานเพื่อประกอบการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ และดิฉันมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการจัดการความรู้ในหน่วยงานราชการ และเห็นว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นหน่วยงานที่น่าสนใจ จึงได้นำเสนอหัวข้อการค้นคว้าต่ออาจารย์ที่ปรึกษา รายละเอียดปรากฏ ตามไฟล์เอกสาร Outline IS.doc ที่แนบมาด้วยแล้ว ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ อย่างไรก็ตามหากอาจารย์ต้องการให้ทำรายงานเชิงปริมาณด้วย ดิฉันจะออกแบบสอบถามโดยใช้กรอบแนวคิดตาม pdf file หน้าที่ 71 รายละเอียดตามไฟล์ที่ส่งมาให้ อนึ่งหากหัวข้อการศึกษาได้รับการพิจารณา ดิฉันจะขอหนังสือคณะแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยอีกที หากคุณตูนมีข้อเสนอแนะประการใด หรือมีข้อมูลที่สามารถให้เล็กได้ศึกษาเพิ่มเติมก่อน รบกวนช่วยแนะนำ หรือ ส่งเมลล์ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

         Nopporn Kittifoofueang


         หลังจากที่ดิฉันได้ได้อ่าน e-mail จึงได้ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ที่คุณเล็กส่งมาเพื่อศึกษา  จะได้ ลปรร. ร่วมกัน  คุณเล็กตั้งหัวข้อ  “ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการจัดการความรู้ภายในองค์กร : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร”  โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ  ดังนี้

         1.  เพื่อศึกษาแนวคิด หลักการและรูปแบบการจัดการความรู้ที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันขององค์กร รวมถึงการนำมาประยุกต์ใช้ทั้งรูปแบบ   การนำไปปฎิบัติ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยนเรศวร

         2.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จของการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยนเรศวร

         ดิฉันได้เสนอแนะคุณเล็กไปเล็กน้อยว่า “ไม่แน่ใจว่าใช้คำว่าปัจจัยสู่ความสำเร็จจะเหมาะมั้ย  เพราะนั่นอาจต้องหมายถึงทำสำเร็จแล้วแต่ที่ มน. เราพึ่งเริ่มทำ”  ดิฉันบอกกับคุณเล็กว่าไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้ในเรื่อง KM มาพอที่จะให้คำปรึกษาในการทำ IS ได้  แต่ถ้าจะให้เล่าเรื่อง KM ใน มน. ดิฉันยินดีเป็นอย่างยิ่ง  และหลังจากนั้น  เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ม.ค. 50 ดิฉันก็ได้รับ e-mail ฉบับที่สองจากคุณเล็ก (ข่าวดีของคุณเล็ก) ดังนี้ค่ะ

         e-mail ฉบับที่ 2

         สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณตูน

เล็กเองนะคะ

         ที่เคยติดต่อเรื่องทำรายงานเกี่ยวกับ KM ของม.นเรศวรน่ะค่ะ สำหรับหัวข้อวิจัยที่เสนออาจารย์ (ตาม outline ซึ่งเคยแนบไฟล์ให้คุณตูนก่อนปีใหม่)ได้รับการอนุมัติแล้วนะคะเล็กจะทำการศึกษาเฉพาะเชิงคุณภาพโดยการรีวิวเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interviewing) ในการสัมภาษณ์ต้องทำทั้งในระดับบริหาร และปฏิบัติการของส่วนกลาง และคณะ เช่น

         -  ระดับบริหารเล็กอาจจะสัมภาษณ์ อ.วิบูลย์ 
         -  ระดับวางแผนส่วนกลางสัมภาษณ์คุณตูนและทีมงาน
         -  ระดับคณะก็อาจจะสัมภาษณ์คณบดีกับ Keymanระดับปฏิบัติงานของคณะนั้น

เล็กจึงขอรบกวนคุณตูนดังนี้ค่ะ

         1.  จะขอรายชื่อคณะที่นำ  KM ไป Implement  อย่างต่อเนื่องนอกจากสหเวชและศึกษาศาสตร์แล้ว  คุณตูนคิดว่าเล็กควรไปมภาษณ์คณะใดเพิ่มเติมอีกบ้างเล็กยึดตามคณะที่จะมาเล่ากรณีศึกษาในงานรวมพลคนเขียน  blogครั้งที่1/2550ได้ไหมคะที่มี  

         -  คณะสหเวชศาสตร์
         -  คณะศึกษาศาสตร์
         -  คณะทันตแพทยศาสตร์
         -  สำนักหอสมุด
         -  กองกิจการนิสิต
           
         2.  ปกติหน่วยประกันคุณภาพกับคณะทำงานในแต่ละคณะมีการประชุมร่วมกันหรือเปล่าคะเผื่อว่าถ้าเล็กต้องการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม

         3.  ในการทำจดหมายขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ออกจากสถาบันนั้นเล็กสามารถเรียนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพได้หรือไม่คะหรือต้องเรียนท่านอธิการบดี

         ในระหว่างนี้คุณตูนพอจะมีเอกสารหรือไฟล์ที่เกี่ยวกับ  KM  ของมน.ในภาพรวมหรือรายละเอียดคณะทำงานของแต่ละคณะ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะที่เป็นไฟล์บ้างไหมคะรบกวนช่วยส่งไฟล์หรือไม่ก็ส่ง url มาให้ได้ค่ะเดี๋ยวเล็กไปโหลดเอง

         ขอบคุณมากนะคะ

         ปล.  ปฏิทินกิจกรรม QA -KM ม.ค. 50น่าสนใจนะคะอยากเข้าร่วมจังแต่เป็นช่วงที่จะสอบกะส่ง proposal วิจัยพอดีเลยถ้ามีเอกสารเผยแพร่อย่าลืมรวบรวมไว้นะคะเล็กจะได้ให้เพื่อนที่เป็นอาจารย์ที่มน.ส่งพัสดุมาให้น่ะค่ะ

Nopporn Kittifoofueang

และได้มีการติดต่อทาง e-mail กันต่อในเรื่องจิปาถะ

         แหม  ดูปฏิทินแล้วเล็กก็เข้าใจละค่ะว่างานยุ่งจึงไม่พยายามโทรไปรบกวนคุณตูนถ้าเกิดว่าข้อมูลบางส่วนที่อาจอยู่ในเอกสารพวกรายงานประจำปี  หรือสรุปรายงานต่างๆ  ที่เป็นเอกสารอยู่แล้วคุณตูนรบกวนเมลล์แจ้งเล็กนะคะเล็กจะได้ประสานกับอาจารย์ศิริวรรณ  กิจโชติ อ.คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  (เพื่อนสมัยเรียนป.ตรี)  แวะไปขอยืมถ่ายเอกสารเพื่อส่งพัสดุมาให้เล็กน่ะค่ะ

         อีกประเด็นที่หารือ  คือ  เล็กจะประสานให้คณะออกจดหมายเป็นทางการในการเข้าไปเก็บข้อมูลเล็กรบกวนหารือว่าจะทำหนังสือถึง อ.
วิบูลย์หรือเล็กต้องทำหนังสือถึงอธิการบดีคะ

         ท้ายนี้เล็กขอขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกๆข้อมูลและการให้ความช่วยเหลือและขอเป็นกำลังใจในการทำ  KM ต่อไปสู้ ๆๆเพื่อมหาวิทยาลัยของเราจะได้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะ

        
ดิฉันลงบันทึกนี้เพื่อเรียนแจ้งให้สมาชิกชาว KM  โดยเฉพาะชาว NUKM เพื่อช่วยกันเสนอแนะการทำ IS เพื่อข้อมูลที่ครบถ้วนให้กับคุณเล็ก  เพราะดิฉันมีเองคงมีความรู้ไม่มากพอในการให้คำแนะนำกับคุณเล็กได้ลึกและกว้างเพียงพอ  และอีกอย่างเพื่อแจ้งว่าหากมีสาวน้อยไปด้อมๆ มองๆ แถวคณะวิชา / หน่วยงานต่างๆ ก็ช่วยกันต้อนรับขับสู้และช่วยเหลือตามที่เห็นสมควรด้วยนะคะ  เพราะเรากำลังมีเพื่อนใหม่ที่มาช่วยทบทวนการทำงานของเราอย่างเป็นระบบและขั้นตอน และเพื่อเป็นข้อมูลในการทบทวนการทำงานของเราต่อไปค่ะ

        
ขอบพระคุณค่ะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JR

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#มหาวิทยาลัยนเรศวร#มน.#is#การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง#หนึ่ง#ปัจจัยสู่ความสำเร็จ#นพพร

หมายเลขบันทึก: 72245, เขียน: 12 Jan 2007 @ 10:21 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 23:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
  • เยี่ยมมากครับ ท่าน advisor เจตจิต
  • ผลของการศึกษาค้นคว้า คงจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ ของ มน. ต่อไปอีกก้าวครับ
กรณีศึกษาในงานรวมพลคนเขียน  blogครั้งที่ 1/2550 
นอกจากจะมี
         -  คณะสหเวชศาสตร์
         -  คณะศึกษาศาสตร์
         -  คณะทันตแพทยศาสตร์
         -  สำนักหอสมุด
         -  กองกิจการนิสิต

แล้ว ยังมีสภานิสิตอีกครับ ที่น่าจะสัมภาษณ์เชิงลึก
Nopporn K.
IP: xxx.19.59.69
เขียนเมื่อ 

ต้องขอขอบคุณคุณตูนมากนะคะ ที่ช่วยนำเรื่องมาลงใน blog เพื่อเผยแพร่ และระดมความคิดเห็นให้ และขอขอบคุณอ. วิบูลย์ด้วยนะคะ ที่กรุณาให้ชื่อหน่วยงานเพิ่มเติม ภายหลังจากงานรวมพลคนเขียน blog น่าจะพอมีเอกสารที่เล็กเก็บตกได้บ้างนะคะ

ตอนนี้เล็กอยู่ในระหว่างช่วงการปรับแก้ไข proposal และการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งค่อนข้างท้อมากเพราะเป็นงานเดี่ยว และด้อยประสบการณ์ในการเรียงร้อยถ้อยคำค่ะ

จากที่ได้ทบทวนวรรณกรรม พอจะสรุปได้ว่า ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการจัดการความรู้ ประกอบด้วย
- วัฒนธรรมองค์การ ต้องเป็นวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม บรรยากาศ การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง
- ความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถของทีมงาน เช่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้
- เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการความรู้
- การประเมินและการติดตามผล
- การให้รางวัลและการยอมรับ
- การจัดการ เช่น การกำหนดวิสัยทัศน์ของ KM ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย แผนการดำเนินงาน การจัดโครงสร้างทั้งส่วนกลาง และคณะ ผลการดำเนินงาน

สำหรับพี่ๆ ในฐานะของคุณเอื้อ คุณอำนวย คุณกิจ แล้ว การทำ KM ในหน่วยงานของท่านท่านคิดว่ามีปัญหา และอุปสรรค หรือมีข้อเสนอแนะใดบ้าง

ถ้าให้ลำดับความสำคัญ ท่านคิดว่าปัจจัยใดมีผลต่อความสำเร็จในหน่วยงานของท่านมากที่สุด เรียงลำดับ 1 2 3 (หมายเหตุอาจจะเป็นปัจจัยอื่นที่อยู่นอกเหนือจากที่เล็ก list ขึ้นมาก็ได้นะคะ)

ปล. ขณะนี้เล็กอยากได้รายชื่อทีมงานของแต่ละคณะ กับของส่วนกลางด้วย พอจะหาได้จากที่ไหนบ้างคะ เพราะ advisor ให้จำแนกกลุ่มที่เล็กจะไปสัมภาษณ์ จำนวนทั้งหมด และจำนวนที่จะสัมภาษณ์น่ะคะ