ปี 2550 ... กรมอนามัยตั้งเป้าที่ Healthy People Healthy Thailand ค่ะ

Concept สำหรับแนวทางการดำเนินงาน ที่ท่านอธิบดีกรมอนามัย ... นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ... ได้ให้นโยบายไว้อย่างชัดเจนก็คือ "Six Keys Function to High Organization"

มีจุดร่วมของการพัฒนา ก็คือ Organization Development และ Human Resource Development

6 ประเด็นที่เป็นท่านอธิบดีฯ ได้มอบให้กับชาวกรมอนามัย ก็คือ

  1. Surveillance
  2. Research and Development (R&D)
  3. Monitor and Evaluation (M&E)
  4. Consumer Protection
  5. Provider Support และ
  6. Funder Alliance

ตอนนี้ ชาวกรมอนามัยกำลังก้าวเดินอย่างเต็มกำลังกันเลยละค่ะ