๐๘/๐๑/๒๕๕๐

              โรงเรียนเชียรใหญ่ ได้ประชุมกรรมการสถานศึกษา เรื่องการอนุมัติแผน และเรื่องที่น่าสนใจที่เป็นงานใหม่ คือ การเปิดหลักสูตร EP ซึ่งได้ผ่านการประเมินของระดับเขตพื้นที่ฯ 3  ไปเรียบร้อยแล้ว รอการประเมินระดับกระทรวงอีกครั้งหนึ่ง หากผ่านการประเมินการเปิด EP ก็สมบูรณ์  และ การเปิดหลักสูตร เข้มข้น วิทย์-คณิต(science and matt)  ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทำให้เกรงว่า ผู้ปกครองจะไม่มีกำลังจ่าย ทางกรรรมการสถานศึกษา ในฐานะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ข้อเสนอว่า"องค์กรท้องถิ่นพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษา" เนื่องจากพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังเป็นพื้นที่อยากจน

                 โรงเรียนเชียรใหญ่ จึงมีช่องทางในการเชิญชวนให้องค์กรท้องถิ่น ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้เข้าร่วมโครงการและเชิญชวน รุ่นพี่ๆ ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในชีวิตการงานได้สนับสนุนโครงการพี่ช่วยต้องทุนการศึกษา เพื่อให้เกิดความผูกพันในรุ่นพี่รุ่นน้องต่อไป ในปีการศึกษา ๒๕๕๐  โดย  สวัสดิ์  สมัครพงศ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเชียรใหญ่