ติดปัญหานี้ไว้ก่อนนะ เดี๋ยวทำงานอื่นก่อน

$ vlc -I skins2
VLC media player 0.8.6 Janus
[00000284] skins2 interface: skin: VLC 0.8.5 Default Skin  author: aLtgLasS
[00000284] skins2 interface: skin: MediaPlayer 1.01  author: Asim Siddiqui
terminate called after throwing an instance of 'std::logic_error'
  what():  basic_string::_S_construct NULL not valid
Aborted (core dumped)